Tag - ครั้งที่ 6

โครงการเชื่อมความสำพันธ์บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 6

โครงการเชื่อมความสำพันธ์บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 6

โครงการเชื่อมความสำพันธ์บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 6
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อาจารย์ ดร.จิตตะวัน กุโบลา หัวหน้าสาขาวิชา
พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
เข้าร่วมโครงการเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 6
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 25 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รางวัลที่ได้รับ
*** รางวัลชนะเลิศ การประกวดผลงานนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
*** รางวัลชนะเลิศ การเต้นแอโรบิก Aerobic Dance

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญครั้งที่ 6/2561

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2561

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2561

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ
นำโดย ผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์

วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 15.00 น.
ณ ห้องประชุมดาวเรือง (ห้อง 12104) ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

คณะผู้บริหารคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ร่วมทำบุญตักบาตร ในวันพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรและพิธีมอบเครื่องหมายมหาวิทยาลัยแก่นักศึกษา ปีที่ 1 ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561

คณะผู้บริหารคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ร่วมทำบุญตักบาตร ในวันพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรและพิธีมอบเครื่องหมายมหาวิทยาลัยแก่นักศึกษา ปีที่ 1 ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561

คณะผู้บริหารคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ร่วมทำบุญตักบาตรกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เนื่องในวันพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรและพิธีมอบเครื่องหมายมหาวิทยาลัย
แก่นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 ณ ลาน BRU โดม