Tag - ความรู้ทางด้านประกันคุณภาพการศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ”งานประกันคุณภาพการศึกษา”

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ”งานประกันคุณภาพการศึกษา”

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ”งานประกันคุณภาพการศึกษา”

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ”งานประกันคุณภาพการศึกษา”

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ”งานประกันคุณภาพการศึกษา”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร  ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  เป็นประธานในการเปิดโครงการ “งานประกันคุณภาพการศึกษา” ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2560 โดยการจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรให้กับคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 และพัฒนาคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ”งานประกันคุณภาพการศึกษา”

การจัดอบรมฯ ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิราพร ศิรินนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ  เป็นวิทยากร ในการอบรมในครั้งนี้

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ”งานประกันคุณภาพการศึกษา”

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ”งานประกันคุณภาพการศึกษา”

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ”งานประกันคุณภาพการศึกษา”

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ”งานประกันคุณภาพการศึกษา”

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ”งานประกันคุณภาพการศึกษา”

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ”งานประกันคุณภาพการศึกษา”

 

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ”งานประกันคุณภาพการศึกษา”

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ”งานประกันคุณภาพการศึกษา”

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ”งานประกันคุณภาพการศึกษา”

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ”งานประกันคุณภาพการศึกษา”