Tag - ค่ายการเรียนรู้

สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ จัดค่ายการเรียนรู้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 4 กรกฏาคม 2562

สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ จัดค่ายการเรียนรู้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 4 กรกฏาคม 2562

สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ จัดค่ายการเรียนรู้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 4 กรกฏาคม 2562

สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ออกบริการวิชาการ จัดค่ายวิชาการพัฒนาศักยภาพทางด้านสังคมศึกษา “เรียนรู้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์”
ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น – ปลาย

เนื้อหา

  • ภูมิศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์
  • เครื่องมือและเทคโนโลยีในการสำรวจ
  • อากาศยานไร้คนขับสำหรับการสำรวจ
  • การอ่านแผนที่
  • การใช้เครื่องกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลกด้วยดาวเทียม
  • การผลิตแผนที่

โดยมีอาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มาเป็นวิทยากรบรรยาย

ระหว่างวันที่ 3 – 4 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนเทศบาล 1 “บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา”

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/