Tag - ค่ายคณิตศาสตร์

ค่ายคณิตศาสตร์

ค่ายคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย

ค่ายคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย

กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย ในวันพฤหัสบดีที่17 สิงหาคม 2560  ณ อาคารสิ่งทอ (อาคาร16) คณะวิทยาศาสตร์