Tag - ค่ายนักเรียนเเกนนำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมโครงการ ค่ายนักเรียนเเกนนำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมโครงการ ค่ายนักเรียนเเกนนำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT

วันที่ 8-9 สิงหาคม 2561 อาจารย์สกรณ์ บุษบง นำทีมนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

เข้าร่วมจัดอบรมโครงการ ค่ายนักเรียนเเกนนำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT
หลักสูตร การพัฒนาหุ่นยนต์วิ่งตามเส้น Aduino ณ ศูนย์ ICT โรงเรียนภัทรบพิตรจังหวัดบุรีรัมย์ สพ.32
โดยได้รับเกียรติ จากนาย รณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม.32 ประธานในพิธีเปิดโครงการ ฯ
เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และประชาสัมพันธ์หลักสูตร