Tag - งานบริการวิชาการ

Vichakran

วิทยาศาสตร์ ประชุมวางแผนงานบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2561

วิทยาศาสตร์ ประชุมวางแผนงานบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานการประชุมวางแผนงานดำเนินงานบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2561 และ การเสนอของบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องปฏิบัติการสอนเพื่อความเป็นเลิศ 12104