Tag - งานวิจัย

การประกวดงานวิจัยระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2564

กติกาการประกวดงานวิจัยระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

งานครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้งาน มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ครั้งที่ 4 BRICC IV (Buriram Rajabhat International Conference and Cultural Festival) ระหว่างวันที่ 6-9 ม.ค. 64

ส่งงานวิจัยได้ที่นี่ : https://forms.gle/7rQCvKotatVJ3KmV9

หมวดที่ 1 คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

 • ผู้ส่งงานวิจัยเข้าประกวดต้องเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถานะกำลังศึกษาอยู่
 • เป็นงานวิจัยเดี่ยวหรืองานวิจัยกลุ่ม
 • ผู้ร่วมทีมต้องมาจากสถาบันเดียวกัน

หมวดที่ 2 ข้อกำหนดของผลงานวิจัยและการส่งผลงานวิจัย

2.1 ต้องเป็นงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เท่านั้น  ได้แก่

    (1) วิทยาศาสตร์กายภาพ  ได้แก่  คณิตศาสตร์  สถิติ  ฟิสิกส์  เคมี  คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ  วิศวกรรมศาสตร์  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

    (2) วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  ได้แก่  วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชีววิทยา  เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  วิทยาศาสตร์การอาหาร  หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

2.2 บทความวิจัย จำนวน 8-10 หน้า รูปแบบดังเอกสารแนบท้าย

2.3 รูปแบบการนำเสนอเป็นโปสเตอร์  ขนาดกว้าง x ยาว เท่ากับ 80 x 120 ตารางเซนติเมตร

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยนำเสนอหรือตีพิมพ์ที่อื่นมาก่อน

2.5 เวลาในการนำเสนอ 10 นาที   ตอบคำถาม 5 นาที

          2.6 ผลงานที่ได้รางวัลจากการประกวด  จะถูกตีพิมพ์ลงวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ของคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

หมวดที่ 3 เกณฑ์การให้คะแนน

          การประเมินจะแบ่งเป็น 5 ด้าน ดังนี้

            ด้านที่ 1  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

 • ความแปลกใหม่ของปัญหา
 • ความทันสมัยและแปลกใหม่ของวิธีการดำเนินการ

ด้านที่ 2 วิธีการดำเนินวิจัย

 • การกำหนดวัตถุประสงค์
 • การตั้งสมมติฐาน
 • การทำงานอย่างมีขั้นตอน
 • การใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ อย่างเหมาะสม

ด้านที่ 3 เนื้อหา สาระ และประโยชน์

 • เนื้อหาสาระถูกต้อง
 • ผลที่ได้จากการศึกษา
 • การนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
 • หลักฐานการเก็บข้อมูล

ด้านที่ 4 การเขียนบทความวิจัย

 • ความถูกต้องของรูปแบบบทความ
 • การใช้ภาษา การใช้ศัพท์ทางวิทยาศาสตร์
 • ข้อมูลถูกต้อง อ้างอิงตามหลักการ
 • การอภิปรายผลและสรุปผล

ด้านที่ 5 การแสดงโครงงานและการนำเสนอ

 • บุคลิกภาพในการนำเสนอ
 • ความเหมาะสมของโปสเตอร์
 • ระยะเวลาในการนำเสนอ
 • นำเสนอได้ชัดเจน น่าสนใจ
 • การตอบคำถามและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

 

หมวดที่ 4 กำหนดการรับสมัคร  และวันประกวด

          รับสมัครตั้งแต่วันนี้  จนถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2563

          รอบคัดเลือก : คณะกรรมการพิจารณาผลงานและประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบ จำนวน 20 ทีม ในวันที่ 23 ธันวาคม 2563

          รอบชิงชนะเลิศ : นักศึกษานำเสนอผลงานวิจัยด้วยตนเอง ในวันที่ 6 มกราคม 2564  ณ อาคารเอนกคุณากร (BRU Complex) ชั้น 6  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

หมวดที่ 5 เงินรางวัล

รางวัลที่ 1                           8,000 บาท  พร้อมโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รางวัลที่ 2                          4,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลที่ 3                          3,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร

คณะกรรมการตัดสิน

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวีรณ์ สุพรรณอ่วม       อาจารย์ประจำหลักสูตรชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ มหัทธนชัย อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ประยุทธ กุศลรัตน์       อาจารย์ประจำโปรแกรมเทคนิคการสัตวแพทย์

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สมัคร และรับทราบรายละเอียดเพิ่มเติม :

ดร.ทิพวัลย์  แสนคำ

โทรศัพท์ : 08-1879-9128, 0-4461-1221 ต่อ 6002

อีเมล : thipphawand@hotmail.com

ฟอร์มส่งงานวิจัยระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ฟอร์มส่งงานวิจัยระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

[contact-form-7 id=”16621″ title=”ฟอร์มส่งงานวิจัยระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”]

ย้อนกลับไปก่อนหน้า ย้อนกลับ

กติกาการประกวดงานวิจัยระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กติกาการประกวดงานวิจัยระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ส่งบทความงานวิจัยระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
http://science.bru.ac.th/form_rules_research_contest2018/

รายชื่อ ผู้ส่งบทความเข้าประกวดงานวิจัยระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
http://science.bru.ac.th/list_research_contest2018/

หมวดที่ 1 คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
     1.1 ผู้ส่งงานวิจัยเข้าประกวดต้องเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี
     1.2 เป็นงานวิจัยเดี่ยวหรืองานวิจัยกลุ่ม
     1.3 ผู้ร่วมทีมต้องมาจากสถาบันเดียวกัน

หมวดที่ 2 ข้อกําหนดของผลงานวิจัยและการส่งผลงานวิจัย
     2.1 ต้องเป็นงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เท่านั้น ได้แก่
          (1) วิทยาศาสตร์กายภาพ ได้แก่ คณิตศาสตร์ สถิติ ฟิสิกส์ เคมี คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
          (2) วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ได้แก่ วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชีววิทยา เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์การอาหาร หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
     2.2 บทความวิจัย จํานวน 8-10 หน้า รูปแบบดังเอกสารแนบท้าย
     2.3 รูปแบบการนําเสนอเป็นโปสเตอร์ ขนาดกว้าง x ยาว เท่ากับ 80 x 120 ตารางเซนติเมตร

ขนาดโปสเตอร์

     2.4 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยนําเสนอหรือตีพิมพ์ที่อื่นมาก่อน
     2.5 เวลาในการนําเสนอ 10 นาที ตอบคําถาม 5 นาที
     2.6 ผลงานที่ได้รางวัลจากการประกวด จะถูกตีพิมพ์ลงวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของคณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

หมวดที่ 3 เกณฑ์การให้คะแนน
การประเมินจะแบ่งเป็น 5 ด้าน ดังนี้

ด้านที่ 1 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
          (1) ความแปลกใหม่ของปัญหา
          (2) ความทันสมัยและแปลกใหม่ของวิธีการดําเนินการ
ด้านที่ 2 วิธีการดําเนินวิจัย
          (1) การกําหนดวัตถุประสงค์
          (2) การตั้งสมมติฐาน
          (3) การทํางานอย่างมีขั้นตอน
          (4) การใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ อย่างเหมาะสม
ด้านที่ 3 เนื้อหา สาระ และประโยชน์
          (1) เนื้อหาสาระถูกต้อง
          (2) ผลที่ได้จากการศึกษา
          (3) การนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน
          (4) หลักฐานการเก็บข้อมูล
ด้านที่ 4 การเขียนบทความวิจัย
          (1) ความถูกต้องของรูปแบบบทความ
          (2) การใช้ภาษา การใช้ศัพท์ทางวิทยาศาสตร์
          (3) ข้อมูลถูกต้อง อ้างอิงตามหลักการ
          (4) การอภิปรายผลและสรุปผล
ด้านที่ 5 การแสดงโครงงานและการนําเสนอ
          (1) บุคลิกภาพในการนําเสนอ
          (2) ความเหมาะสมของโปสเตอร์
          (3) ระยะเวลาในการนําเสนอ
          (4) นําเสนอได้ชัดเจน น่าสนใจ
          (5) การตอบคําถามและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

หมวดที่ 4 กําหนดการรับสมัคร และวันประกวด
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2562
ประกาศรายชื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
ประกวดงานวิจัย วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ณ อาคาร BRU Complex มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

หมวดที่ 5 เงินรางวัล
รางวัลที่ 1          8,000 บาท พร้อมโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รางวัลที่ 2          4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลที่ 3          3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

คณะกรรมการตัดสิน

1 ศาสตราจารย์ ดร.อลงกลด แทนออมทอง               ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล                         ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสรี ปานซาง                       ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นสพ.ประยุทธ กุศลรัตน์           โปรแกรมวิชาเทคนิคสัตวแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สมัคร และรับทราบรายละเอียดเพิ่มเติม
ดร.ทิพวัลย์ แสนคํา
โทรศัพท์: 08-1879-9128, 044-611-221 ต่อ 6002
อีเมล: thipphawand@hotmail.com
http://science.bru.ac.th/project

แบบฟอร์มบทความ

กติกาการประกวดงานวิจัยระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/
อ่านข่าวสารวิจัยอื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวสารงานวิจัย/

วิทยาศาสตร์ จัดอบรมโครงการ “เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการ หนังสือและการนำเสนอผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์”

วิทยาศาสตร์ จัดอบรมโครงการ
” เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการ หนังสือและการนำเสนอผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ”

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  “เทคนิคการเขียนผลงานวิชาการ ตำรา หนังสือ และการนำเสนอผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพื่อการขอตำแหน่งทางวิชาการในเกณฑ์ใหม่” ในวันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพุดน้ำบุษย์ อาคาร ๒๒ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
โดยไดรับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานในการเปิดโครงการในการอบรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากคณาจารย์และบุคลากรจำนวนมาก ทั้งในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ และต่างคณะ โดยได้รับการสนับสนุนจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๒ ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์ดร.อลงกลด แทนออมทอง จากภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และรองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล จากภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อแนะแนวทางในการเขียนผลงานวิชาการ ตำรา และหนังสือเรียน รวมถึงการนำเสนอผลงาน วิจัยทางวิทยาศาสตร์ การอบรมในครั้งนี้จะเป็นโอกาสที่จะได้รับโอกาสและได้รับความรู้เพิ่มเติม และสามรถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

[IMG-Gal id=11172]

 

 

ECTI-CARD 2018

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ECTI-CARD 2018 ครั้งที่10

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์
ECTI-CARD 2018 ครั้งที่10

ตามที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ECTI-CARD 2018 ครั้งที่ 10 ในหัวข้อ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อตอบสนองนโยบายประเทศไทย 4.0” ในระหว่างวันที่ 26-29 มิถุนายน 2561 โดยมีวัตุประสงค์เพื่อรวบรวมผลงานวิจัย งานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และการพัฒนาเชิงประยุกต์ รวมถึงเปิดโอกาสให้นักวิจัยผู้พัฒนา ผู้ใช้งาน และหน่วยงานต่างๆ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการร่วมกัน อีกทั้งสามารถนำผลงานไปพัฒนาต่อยอดในระดับท้องถิ่น ระดับสากล และพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ได้ 

เอกสารแนบประชาสัมพันธ์โครงการ :และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ : www.ecti-card.org/card-2018/ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่อีเมล์ ecticard2018@gmail.com