Tag - งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

สอบแข่งขันสาระการเรียนรู้ วิชาฟิสิกส์ ชีววิทยา เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 21 กรกฏาคม 2562

สอบแข่งขันสาระการเรียนรู้ วิชาฟิสิกส์ ชีววิทยา เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 21 กรกฏาคม 2562

สอบแข่งขันสาระการเรียนรู้ วิชาฟิสิกส์ ชีววิทยา เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 21 กรกฏาคม 2562

เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานพัฒนาและส่งเสริมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการสอบแข่งขันสาระการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้น
สนใจ และเตรียมพร้อม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า หาความรู้ใหม่ ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์
และใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จึงได้จัดสอบแข่งขันสาระการเรียนรู้ ขึ้นในวันที่ 20 – 21 กรกฏาคม 2562

โดยในวันที่ 21 กรกฏาคม 2562 จัดสอบวิชาฟิสิกส์ และชีววิทยา
ชั้น 9 และชั้น 10 ที่อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ (อาคาร 22)

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

สอบแข่งขันสาระการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์, เคมี เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562

สอบแข่งขันสาระการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ เคมี เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 20 กรกฏาคม 2562

สอบแข่งขันสาระการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ เคมี เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 20 กรกฏาคม 2562

เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานพัฒนาและส่งเสริมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการสอบแข่งขันสาระการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้น
สนใจ และเตรียมพร้อม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า หาความรู้ใหม่ ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์
และใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จึงได้จัดสอบแข่งขันสาระการเรียนรู้ ขึ้นในวันที่ 20 – 21 กรกฏาคม 2562

โดยในวันที่ 20 กรกฏาคม 2562 จัดสอบวิชาคณิตศาสตร์ และเคมี
ชั้น 9 และชั้น 10 ที่อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ (อาคาร 22)

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

ขอเชิญร่วมกิจกรรม งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562

ขอเชิญร่วมกิจกรรม งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562

ขอเชิญร่วมกิจกรรม งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญร่วมกิจกรรม งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562
ในระหว่างวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

วันที่ 20 กรกฎาคม 2562

ลำดับเวลากิจกรรมระดับค่าสมัคร
(บาท)
จำนวนรับสถานที่ผู้รับผิดชอบระเบียบการสมัครลิงค์สมัครออนไลน์
109.00-11.00แข่งขันสาระทางวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์*ม.ปลาย30ไม่จำกัดจำนวนอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ (อาคาร 22)อ.ดร.ทิพวัลย์ แสนคำ
(08-1879-9128)
Online Application Form
213.00-15.00แข่งขันสาระทางวิทยาศาสตร์ วิชาเคมี*ม.ปลาย30ไม่จำกัดจำนวนอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ (อาคาร 22)อ.ดร.ทิพวัลย์ แสนคำ
(08-1879-9128)
Online Application Form

*หมายเหตุ หมดเขตสมัครวันที่ 12 กรกฎาคม 2562

วันที่ 21 กรกฎาคม 2562

ลำดับเวลากิจกรรมระดับค่าสมัคร
(บาท)
จำนวนรับสถานที่ผู้รับผิดชอบระเบียบการสมัครลิงค์สมัครออนไลน์
109.00-11.00แข่งขันสาระทางวิทยาศาสตร์ วิชาฟิสิกส์*ม.ปลาย30ไม่จำกัดจำนวนอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ (อาคาร 22)อ.ดร.ทิพวัลย์ แสนคำ
(08-1879-9128)
Online Application Form
213.00-15.00แข่งขันสาระทางวิทยาศาสตร์ วิชาชีววิทยา*ม.ปลาย30ไม่จำกัดจำนวนอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ (อาคาร 22)อ.ดร.ทิพวัลย์ แสนคำ
(08-1879-9128)
Online Application Form

*หมายเหตุ หมดเขตสมัครวันที่ 12 กรกฎาคม 2562

วันที่ 19 สิงหาคม 2562

ลำดับเวลากิจกรรมระดับค่าสมัคร
(บาท)
จำนวนรับสถานที่ผู้รับผิดชอบระเบียบการสมัครลิงค์สมัครออนไลน์
109.00-12.00การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประถมปลายฟรีไม่จำกัดจำนวนอาคารอเนกคุณาคาร (อาคาร 23 ชั้น 6)อ.ดร.กุลธิดา ธรรมรัตน์ (08-1379-1604)Online Application Form
213.00-16.00การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีม.ต้นฟรีไม่จำกัดจำนวนอาคารอเนกคุณาคาร (อาคาร 23 ชั้น 6)อ.ดร.กุลธิดา ธรรมรัตน์ (08-1379-1604)Online Application Form
309.00-16.00การแข่งขันการพูดด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีม.ปลาย3020 คนห้องประชุมขวัญข้าว (คณะเทคโนโลยีการเกษตร)อ.ดร.ภัทรนันท์ ทวดอาจ (08-9186-5625)Online Application Form
408.00-16.30การแข่งขันเครื่องบินพลังยางม.ต้น3030 ทีมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 15 ชั้น 15)อ.รัตนาภรณ์ สมฤทธิ์ (09-8102-6302)Online Application Form
508.00-16.00การแข่งขันพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เชิงสร้างสรรค์ ประเภททีมม.ปลาย3020 ทีมชั้น 2 อาคารสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศอ.นิธินันท์ มาตา (08-8580-1240)Online Application Form

หมายเหตุ หมดเขตสมัครวันที่ 14 สิงหาคม 2562

วันที่ 20 สิงหาคม 2562

ลำดับเวลากิจกรรมระดับค่าสมัคร
(บาท)
จำนวนรับสถานที่ผู้รับผิดชอบระเบียบการสมัครลิงค์สมัครออนไลน์
109.00-16.00การประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ประถมปลาย3020 คนห้องประชุมพุดน้ำบุษย์ (อาคาร 22)อ.ดร.ธีรารัตน์ จีระมะกร (08-6396-4624)Online Application Form
209.00-16.00การประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ม.ต้น3020 คนห้องประชุมพุดน้ำบุษย์ (อาคาร 22)อ.ดร.ธีรารัตน์ จีระมะกร (08-6396-4624)Online Application Form
309.00-16.00การประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ม.ปลาย3020 คนห้องประชุมพุดน้ำบุษย์ (อาคาร 22)อ.ดร.ธีรารัตน์ จีระมะกร (08-6396-4624)Online Application Form
408.00-12.00การแข่งขันเกมส์ SUDOKUประถมปลาย3080 คนอาคาร 5 ชั้น 4อ.สมภพ กาญจนะ (08-9529-9678)Online Application Form
508.00-16.00การแข่งขันรถวิ่งตามเส้นจับความเร็ว (BRU Line Tracking Contest)มัธยม5030 ทีมอาคารอเนกคุณาคาร (อาคาร 23 ชั้น 6)อ.สกรณ์ บุษบง (09-1435-4359)Online Application Form
608.00-16.30ค่ายอบรมการทำผ้าบาติก และผ้ามัดย้อมไม่กำหนดฟรี100 คนอาคารสิ่งทอ (อาคาร 16)อ.สืบศักดิ์ ก้อนคำดี (08-3792-0009)Online Application Form
708.00-17.00ค่ายคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันประถมปลาย50120 คนอาคารอเนกคุณาคาร (อาคาร 23 ชั้น 2)อ.สมภพ กาญจนะ (08-9529-9678)Online Application Form
808.00-16.30ค่ายเคมีในชีวิตประจำวันม.ต้น5040 คนอาคาร 12 ชั้น 3อ.ดร.สุกัญญา ทองขัน (08-1482-5251)Online Application Form
908.00-16.30ค่ายไบโอคิดส์ม.ต้น5060 คนอาคาร 12 ชั้น 4อ.ดร.สุภาพร ปาโมกข์ (08-5490-1632)Online Application Form
1009.00-16.00ค่ายฟิสิกส์ในชีวิตประจำวันม.ต้น5050 คนอาคาร 7 ชั้น 2อ.อารีรัตน์ เมืองแสน (06-2130-9881)Online Application Form

หมายเหตุ หมดเขตสมัครวันที่ 14 สิงหาคม 2562

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

คณะวิทยาศาสตร์ จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 - 17 ส.ค. 2561

คณะวิทยาศาสตร์ จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 – 17 ส.ค. 2561

กิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ภาพเหตุการณ์ วันที่ 17 สิงหาคม 2561

ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 - 16 ส.ค. 2561

คณะวิทยาศาสตร์ จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 – 16 ส.ค. 2561

กิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ภาพเหตุการณ์ วันที่ 16 สิงหาคม 2561

อาคาร 7 ชั้น 2 และ ชั้น 4 จัดกิจกรรม ค่ายฟิสิกส์

 

อาคาร 12 ชั้น 1, 3, 4 นิทรรศการ, ค่ายไบโอคิดส์

 

อาคาร 16 ชั้น 1 ค่ายคณิตศาสตร์

 

อาคาร 17 (อาคารนวัตปัญญา) นิทรรศการ

 

อาคาร 22 ห้องประชุมพุดน้ำบุษย์

ประกาศรายชื่อนักเรียน ที่เข้าแข่งขันหรือเข้าร่วมโครงการต่างๆ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

ประกาศรายชื่อนักเรียน ที่เข้าแข่งขันหรือเข้าร่วมโครงการต่างๆ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

ประกาศรายชื่อนักเรียน ที่เข้าแข่งขันหรือเข้าร่วมโครงการต่างๆ กับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

ลำดับรายละเอียดดาวน์โหลด
1รายชื่อนักเรียนแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ - ระดับประถมศึกษาตอนปลายdownload
2รายชื่อนักเรียนแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นdownload
3รายชื่อนักเรียนแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ - ระดับประถมศึกษาตอนปลายdownload
4รายชื่อนักเรียนแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ - ระดับประถมศึกษาตอนปลายdownload
5รายชื่อนักเรียนแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นdownload
6รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายเคมี - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นdownload
7รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายคณิตศาสตร์ (Amazing Math Camp) - ระดับประถมศึกษาตอนปลายdownload
8รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายชีววิทยา (ไบโอคิดส์ ปี3) - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นdownload
9รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นdownload
10รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมโครงการงานประดิษฐ์จากผ้าสักหลาดสำหรับนักเรียนdownload
11รายชื่อนักเรียนสมัครแข่งขัน SUDOKU - ระดับประถมศึกษาตอนปลายdownload
12รายชื่อนักเรียนสมัครแข่งขัน "เครื่องบินพลังยาง"download
13รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันรถวิ่งตามเส้นจับความเร็ว (BRU - Tracking Robot Contest 2018)download
14รายชื่อนักเรียนแข่งขันการตอบปัญหาความรู้ทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าdownload
15รายชื่อนักเรียนแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟท์แวร์ - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายdownload

 

 

 

กิจกรรมการสอบแข่งขันสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ ม.ปลาย ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ฯ ประจำปี 2561

กิจกรรมการสอบแข่งขันสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ ม.ปลาย ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ฯ ประจำปี 2561

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมการสอบแข่งขันสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ ของนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ (อาคาร 22) และ อาคารคณะเทคโนอุตสาหกรรม อาคาร 18 เมื่อวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2561 แบ่งประเภทการสอบแข่งขัน ได้ดังนี้
วิชาคณิตศาสตร์ สอบวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 ระหว่างเวลา 09.00-11.00 น.
วิชาเคมี สอบวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 ระหว่างเวลา 13.00-15.00 น.
วิชาฟิสิกส์ สอบวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 ระหว่างเวลา 09.00-11.00 น.
วิชาชีววิทยา สอบวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 ระหว่างเวลา 13.00-15.00 น.


การจัดสอบแข่งขันในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนได้แสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
คุณสมบัติของผู้สมัครสอบแข่งขัน คือ นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดบุรีรัมย์และใกล้เคียง
และจะต้องได้รับการรับรองจากผู้บริหารสถานศึกษาหรือหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์/หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยมีนักเรียนที่สนใจเข้ารับการแข่งขันจำนวนมาก ลักษณะเนื้อหาของแบบทดสอบ เป็นแบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจในวิชา คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยาและฟิสิกส์ โดยเนื้อหาครอบคลุมสาระการเรียนรู้ของแต่ละวิชา