Tag - จัดสัมมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาปี 4

วิทยาศาสตร์สิ่งทอ จัดสัมมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาปี 4

วิทยาศาสตร์สิ่งทอ จัดสัมมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาปี 4

สาขาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งทอ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดสัมมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 4
โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สืบศักดิ์ ก้อนคำดี เป็นประธาน

ซึ่งในช่วงเย็นน้องๆ ชาวสิ่งทอได้จัดงานบายเนียร์ให้พี่ๆ ปี 4 บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น
รวมถึงคณาจารย์ ได้อวยพรนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน

ณ วันที่ 20 มีนาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/