Tag - ชี้แจงหลักเกณฑ์

ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และข้อควรรู้การเบิกจ่ายปี 2561

ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และข้อควรรู้การเบิกจ่ายปี 2561

ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และข้อควรรู้การเบิกจ่ายปี 2561 และเอกสารแนบที่ถูกต้องของงานการเงิน ปี 2562

  1. การตัดยอดเอกสารงบรายได้ และงบแผ่นดิน
  2. การเบิกจ่ายค่าวัสดุงบรายได้ และงบแผ่นดิน
  3. ค่าอาหารและค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
  4. ค่าตอบแทนวิทยากร
  5. การจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน