Tag - ดร.จิตตะวัน กุโบลา

สรรหาหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร

คณะวิทยาศาสตร์สรรหาหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร

คณะวิทยาศาสตร์สรรหาหัวหน้า
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร

สรรหาหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร

          ผศ.ดร.สุภาพร  ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ประธานการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร ได้จัดให้มีการหยั่งเสียงสรรหาผู้ที่ได้คะแนนนิยมสูงสุด เพื่อดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารขึ้น ณ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 โดยผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด คือ อาจารย์ดร.จิตตะวัน  กุโบลา

สรรหาหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร