Tag - ดร.ภัทรนันท์ ทวดอาจ

อบรมภาวะผู้นำและทักษะการประสานงานนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ภาวะผู้นำและทักษะการประสานงานนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560”

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ภาวะผู้นำและทักษะการประสานงานนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2560”

อบรมภาวะผู้นำและทักษะการประสานงานนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ภาวะผู้นำและทักษะการประสานงานนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2560” ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และหาดทรายทองรีสอร์ท อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาภาวะผู้นำให้แก่ตัวแทนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ พัฒนาทักษะการประสานงานให้แก่ตัวแทนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างความรักและความสามัคคีในหมู่ตัวแทนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ และปฏิบัติตนตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์

อบรมภาวะผู้นำและทักษะการประสานงานนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร  ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดอมรม ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก

อบรมภาวะผู้นำและทักษะการประสานงานนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

อาจารย์สุทธิพงษ์ ประดับวิทย์ อาจารย์พิเศษสาขาวิชาสถิติประยุกต์ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ผู้นำนักศึกษากับกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา การเขียนโครงการและการจัดทำรายงานประเมินโครงการ 

อบรมภาวะผู้นำและทักษะการประสานงานนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ นามวิชา รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผนเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การจัดทำเอกสารการเงิน การเบิกจ่าย และการจัดเก็บหลักฐานการเงิน

อบรมภาวะผู้นำและทักษะการประสานงานนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

อาจารย์ ดร.ภัทรนันท์ ทวดอาจ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ระบบงานสารบรรณ การจัดทำหนังสือภายในและหนังสือภายนอก

อบรมภาวะผู้นำและทักษะการประสานงานนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

อาจารย์นฤมล จิตต์หาญ หัวหน้าสาขาวิชานาฏศิลป์เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การประกันคุณภาพการศึกษา”

อบรมภาวะผู้นำและทักษะการประสานงานนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

อบรมภาวะผู้นำและทักษะการประสานงานนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์