Tag - ตรวจประกันคณะ

ประกันคณะฯ1-2560

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559

คณะวิทยาศาสตร์ ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559
ในวันที่9 กันยายน 2560  ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (อาคาร12)