Tag - ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์

กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ในวันพฤหัสบดีที่17 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์