Tag - ตักบาตร

activity_student2018

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกิจกรรมตักบาตรประจำสัปดาห์ของชมรมพุทธศาสตร์ทางก้าวหน้า

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกิจกรรมตักบาตรประจำสัปดาห์ของชมรมพุทธศาสตร์ทางก้าวหน้า

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมสมัยสามัญครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ได้มีมติหมอบหมายให้กองพัฒนานักศึกษาประสานงานเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรประจำสัปดาห์ของชมรมพุทธศาสตร์ทางก้าวหน้า ทุกวันพุธ ทั้งนี้เริ่มตั้งแต่วันพุธที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๒๐ น. เป็นต้นไป ณ ลานพระพุทธสัพพัญญูสุคโต ดังรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

**** คณะวิทยาศาสตร์  เข้าร่วมกิจกรรมใน วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ และวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ ******

 

details_science