Tag - ตัวแทนคณาจารย์ อาจารย์สมพร กระออม

ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 2/2560

คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 2/2560

      คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 2/2560 

ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 2/2560

       คณะวิทยาศาสตร์  นำโดย ผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ จัดการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 2/2560 ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเล็ก คณะวิทยาศาสตร์ โดยมีวาระในการประชุมเรื่องแจ้งเพื่อทราบ เรื่องแสดงความยินดีกับอาจารย์ผู้ได้รับอนุมัติกำหนดตำแหน่งวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ นามวิชา เรื่องแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์  ที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทตัวแทนคณาจารย์ อาจารย์สมพร กระออมแก้วเรื่องการคัดเลือกอาจารย์ระดับอุดมศึกษา เพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร วันที่ 18 ต.ค.2560 เรื่องการรายงานผลการอัพเดทข้อมูลเว็บไซต์ของหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตลอดจนเปิดโอกาสให้คณะผู้บริหารและคณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ ซักถามเรื่องต่างๆ เพื่อเป็นการพัฒนาคณะต่อไป

ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 2/2560

ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 2/2560