Tag - ตำแหน่งทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายผู้สอน

โครงการเพิ่มพูนทักษะความรู้ทางด้านวิชาการและวิจัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายผู้สอน

โครงการเพิ่มพูนทักษะความรู้ทางด้านวิชาการและวิจัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายผู้สอน

โครงการเพิ่มพูนทักษะความรู้ทางด้านวิชาการและวิจัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายผู้สอน
โดยได้รับเกียรติจาก รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี

ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.อลงกลด แทนออมทอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากร
ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

  • หลักเกณฑ์และข้อกำหนดในการผลิดตำรำเพื่อใช้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
  • เทคนิคในการผลิตตำราที่มีการบูรณาการและสอดแทรกงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพื่อใช้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
  • คลินิกการให้คำปรึกษารายบุคคล ในหัวข้อ “การผลิตตำราทางวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ”

วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมทานตะวัน อาคาร 12 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/