Tag - ติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน

ประเมินผลงานคณบดี

ผลการดำเนินงานในตำแหน่ง คณบดีหน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560

ผลการดำเนินงานในตำแหน่ง คณบดีหน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560

รศ.ประสิทธิ์ สุวรรณรักษ์ ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมทั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวิฒิติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองของคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 ในวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ที่ผ่านมาในปีงบประมาณ 2560 พร้อมการสัมภาษณ์อาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ และนักศึกษา โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน จุดประสงค์การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน คือ เพื่อให้ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพด้านการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง อันจะส่งผลต่อคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร์โดยรวมต่อไป

ภาพกิจกรรม