Tag - ต้อนรับปีใหม่ 2562

งานเกษมสันต์ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562

งานเกษมสันต์ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัด งานเกษมสันต์ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562
โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และกล่าวอวยพร
คณาจารย์และพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งภายในงานได้มีกิจกรรมจับสลากมอบของขวัญ และรับประทานอาหารร่วมกัน
เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคคลากรคณะวิทยาศาสตร์

ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ห้องประชุมดาวเรือง ชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (อาคาร 12)

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/