Tag - ทำบุญตักบาตร

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 26 กรกฎาคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 26 กรกฎาคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 26 กรกฎาคม 2562 ผศ.ดร สุภาพร ขื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์พร้อมด้วยคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ 68 รูป เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ ลานพระพุทธสัพพัญญูสุคโต [Show slideshow]

โครงการประกันคุณภาพการศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ทำบุญตักบาตร ปฏิบัติสมาธิภาวนา วัดทุ่งโพธิ์ 19 กุมภาพันธ์ 2562

โครงการประกันคุณภาพการศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ทำบุญตักบาตร ปฏิบัติสมาธิภาวนา วัดทุ่งโพธิ์ 19 กุมภาพันธ์ 2562

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการประกันคุณภาพการศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และวันสำคัญทางศาสนา และเพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับนักศึกษาในการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นของไทย นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาและคณาจารย์ เรียนรู้การจัดทำอาหาร ขนมไทย และจัดเตรียมชุดสังฆทานเพื่อนำไปทำบุญตักบาตรที่วัด ตอนบ่ายฟังธรรมบรรยาย และปฏิบัติสมาธิภาวนา ณ วัดทุ่งโพธิ์ ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งจะทำให้ทราบถึงประวัติความเป็นมา และความสำคัญของประวัติวันมาฆบูชา และนำหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปถือปฏิบัติและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว จะทำให้นักศึกษา หรือผู้เรียนรู้เกิดความตระหนักต่อความสำคัญของพระพุทธศาสนา อีกทั้งยังเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะชาวพุทธ และยังเป็นการช่วยธำรงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ตลอดไป [Show slideshow]

คณะวิทยาศาสตร์ทำบุญตักบาตรและพิธีบายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาใหม่ ประจำปี 60

คณะวิทยาศาสตร์ทำบุญตักบาตรและพิธีบายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาใหม่ ประจำปี 60

                         คณะวิทยาศาสตร์ทำบุญตักบาตรและพิธีบายศรีสู่ขวัญ                           นักศึกษาใหม่ ประจำปี 60 อาจารย์นพพล เชาวนกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในทำบุญตักบาตรและพิธีบายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาใหม่ ประจำปี 60 ของคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ พนักงานเจ้าหน้าที่ และนักศึกษาชั้นปี 1 ทุกสาขาวิชาจำนวน 11 สาขาวิชา