Tag - ทำบุญตักบาตร

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 26 กรกฎาคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 26 กรกฎาคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 26 กรกฎาคม 2562

ผศ.ดร สุภาพร ขื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์พร้อมด้วยคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ 68 รูป
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ ลานพระพุทธสัพพัญญูสุคโต

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

โครงการประกันคุณภาพการศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ทำบุญตักบาตร ปฏิบัติสมาธิภาวนา วัดทุ่งโพธิ์ 19 กุมภาพันธ์ 2562

โครงการประกันคุณภาพการศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ทำบุญตักบาตร ปฏิบัติสมาธิภาวนา วัดทุ่งโพธิ์ 19 กุมภาพันธ์ 2562

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการประกันคุณภาพการศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา
ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
และตระหนักถึงความสำคัญของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และวันสำคัญทางศาสนา
และเพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับนักศึกษาในการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นของไทย

นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาและคณาจารย์ เรียนรู้การจัดทำอาหาร ขนมไทย และจัดเตรียมชุดสังฆทานเพื่อนำไปทำบุญตักบาตรที่วัด
ตอนบ่ายฟังธรรมบรรยาย และปฏิบัติสมาธิภาวนา ณ วัดทุ่งโพธิ์ ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ซึ่งจะทำให้ทราบถึงประวัติความเป็นมา และความสำคัญของประวัติวันมาฆบูชา
และนำหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปถือปฏิบัติและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว จะทำให้นักศึกษา หรือผู้เรียนรู้เกิดความตระหนักต่อความสำคัญของพระพุทธศาสนา
อีกทั้งยังเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะชาวพุทธ และยังเป็นการช่วยธำรงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ตลอดไป

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

คณะวิทยาศาสตร์ทำบุญตักบาตรและพิธีบายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาใหม่ ประจำปี 60

คณะวิทยาศาสตร์ทำบุญตักบาตรและพิธีบายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาใหม่ ประจำปี 60

                         คณะวิทยาศาสตร์ทำบุญตักบาตรและพิธีบายศรีสู่ขวัญ                           นักศึกษาใหม่ ประจำปี 60

อาจารย์นพพล เชาวนกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในทำบุญตักบาตรและพิธีบายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาใหม่ ประจำปี 60 ของคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ พนักงานเจ้าหน้าที่ และนักศึกษาชั้นปี 1 ทุกสาขาวิชาจำนวน 11 สาขาวิชา จำนวน 600 คน  ณ อาคาร 22 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560 ได้นิมนต์พระสงฆ์ 9 รูป รับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งพร้องทั้งให้ศีลให้พรแด่คณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ การจัดงานครั้งนี้เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้ดำรงอยู่คู่คนไทยและให้บุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม