Tag - ทุนชุมชนบนวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น

ทุนชุมชนบนวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น 27 กุมภาพันธ์ 2562

ทุนชุมชนบนวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น 27 กุมภาพันธ์ 2562

ทุนชุมชนบนวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น 27 กุมภาพันธ์ 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
และหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัย
กำหนดจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562” (Regional Research Expo 2019)

โดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดการประชุม ทุนชุมชนบนวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น (ไม้ซีกงัดไม้ซุงทุนนิยม)
และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บัญชร แก้วส่อง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นวิทยากรให้ความรู้

ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 15)

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/