Tag - นวัตกรรมสายอุดมศึกษา

กิจกรรมบ่มเพาะเพื่อพัฒนานวัตกรรมสายอุดมศึกษา

กิจกรรมบ่มเพาะเพื่อพัฒนานวัตกรรมสายอุดมศึกษา

กิจกรรมบ่มเพาะเพื่อพัฒนานวัตกรรมสายอุดมศึกษา

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ให้ความสำคัญต่อการสร้างนักวิจัยและนักประดิษฐ์ ในการสร้างและพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงการประดิษฐ์คิดค้นในสถาบันการศึกษา โดยส่งเสริมองค์ความรู้ ทักษะและเทคนิคด้านการประดิษฐ์คิดค้น กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้เข้าใจและเห็นถึงความสำคัญของการวิจัยและนวัตกรรม โดยได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องสำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วช. ได้กำหนดกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษาดังนี้ 
              ๑.   กิจกรรมบ่มเพาะเพื่อพัฒนานวัตกรรมสายอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ 
              ๒.   กิจกรรมประกวดนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ในระหว่างงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ  ” มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๑  (Thailand Research Expo 2018) ” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ