Tag - นศ.วิทย์คอมรับรางวัล

สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว

ขอแสดงความยินดีนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลเหรียญเงินการประกวด โครงการวิจัย “SHOW & SHARC 2017 : สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว”

ขอแสดงความยินดีนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลเหรียญเงินการประกวด โครงการวิจัย “SHOW & SHARE 2017 : สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว”

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร  ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ ดร.ทิพวัลย์ แสนคำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ชลัท  รังสิมาเทวัญ อาจารย์สกรณ์ บุษบง อาจารย์ผู้ควบคุม ร่วมแสดงความยินดีกับนายชาญวิทย์ วลัยศรี นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงินการประกวด โครงการวิจัย “SHOW & SHARE 2017 : สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว” ณ ห้องอธิการบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 15 ชั้น) เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560