Tag - นายกมล เรืองสุขศรีวงศ์

prachum_samansci01

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2560

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2560

prachum_samansci01

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร  ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2560

prachum_samansci04

โดยได้รับเกียรติจาก นายกมล เรืองสุขศรีวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

prachum_samansci03

นางวันพร นาคแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศและติดตาม ฯ ผู้แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

prachum_samansci02

นางสาวมณฑิชา เจนพานิชทรัพย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานพัฒนายุทธศาสตร์ ผู้แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้  

prachum_samansci06

prachum_samansci07

prachum_samansci08

prachum_samansci09

ในวาระการประชุมในครั้งนี้ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ได้ชี้แจงการบริหารงานของคณะวิทยาศาสตร์และร่วมปรึกษาหารือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการบริหารงานของคณะฯ ณ ห้องประชุมเล็ก ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560