Tag - บริการทางวิชาการ

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาหรือการให้บริการทางวิชาการ

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัย
และพัฒนาหรือการให้บริการทางวิชาการ

เรียน นักวิจัยแจ้งเรื่องด่วนที่สุด เรื่อง ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาหรือการให้บริการทางวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารที่แนบมาพร้อม