Tag - บริการวิชาการชุมชน

กิจกรรมบริการวิชาการชุมชน ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำสมาร์ทฟาร์ม

กิจกรรมบริการวิชาการชุมชน ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำสมาร์ทฟาร์ม

กิจกรรมบริการวิชาการชุมชน ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำสมาร์ทฟาร์ม

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ร่วมจัดกิจกรรมบริการวิชาการสู่ชุมชน โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำสมาร์ทฟาร์ม
โดยประยุกต์ใช้อุปกรณ์ในการรดน้ำแปลงผักที่เหมาะสม ของชุมชนบ้านหนองขาย่าง หมู่ 6 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
พร้อมบริการติดตั้งและให้คำปรึกษา ซึ่งทำการคัดเลือกครัวเรือนที่สนใจ
เข้าร่วมในการสร้างเป็นพื้นที่ต้นแบบเพื่อใช้เป็นแปลงสาธิตและเป็นพื้นที่ศึกษาเรียนรู้ต่อไป

ระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2561

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/