Tag - บุรีรัมย์

โครงการปลูกและอนุรักษ์พันธุ์ไม้ดั้งเดิมของจังหวัดบุรีรัมย์ 2 เมษายน 2562

โครงการปลูกและอนุรักษ์พันธุ์ไม้ดั้งเดิมของจังหวัดบุรีรัมย์ 2 เมษายน 2562

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการปลูก และอนุรักษ์พันธุ์ไม้ดั้งเดิมของจังหวัดบุรีรัมย์
ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

มีผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา รวมจำนวน 60 คน

ในวันที่ 2 เมษายน 2562

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

คณะวิทยาศาสตร์ นำโดย อาจารย์ ดร.ทิพวัลย์ แสนคำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยอาจารย์สกรณ์ บุษบงและนักศึกษา แนะแนวหลักสูตร ณ โรงเรียนสตึก

คณะวิทยาศาสตร์ นำโดย อาจารย์ ดร.ทิพวัลย์ แสนคำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยอาจารย์สกรณ์ บุษบงและนักศึกษา แนะแนวหลักสูตร ณ โรงเรียนสตึก

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อาจารย์ ดร.ทิพวัลย์ แสนคำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยอาจารย์สกรณ์ บุษบงและนักศึกษา
แนะแนวหลักสูตร โรงเรียนสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์ได้แนะนำหลักสูตรทั้ง 12 สาขาวิชาในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์
โดยคณาจารย์นำเสนอหลักสูตรที่น่าสนใจประกอบกับแนวทางการศึกษา สำเร็จการศึกษาแล้วสามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง
ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สร้างความรู้ความเข้าใจการศึกษาต่อในหลักสูตรสังกัดคณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มรภ.บุรีรัมย์ มุ่งบริการวิชาการความรู้สู่เยาวชน ด้านทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มรภ.บุรีรัมย์ มุ่งบริการวิชาการความรู้สู่เยาวชน ด้านทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีและต้อนรับ คณะครูอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้เข้ามาอบรมโครงการความร่วมมือทางวิชาการโรงเรียน ที่มีห้องเรียนพิเศษ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14 -15 กรกฎาคม 2561 อบรมให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี 1 และ 2 ซึ่งได้รับเกียรติจากคณาจารย์สาขาวิชา เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ เป็นวิทยากร อบรมในหัวข้อเรื่อง

การใช้กล้องจุลทรรศน์, การศึกษาเซลล์และส่วนประกอบของเซลล์, การศึกษาเนื้อเยื่อท่อลำเลียงพืช, ปฏิกิริยาในชีวิตประจำวัน, การแยกของผสมด้วยวิธีการกรอง การสกัดและการตกผลึก และการจำแนกสารเป็นต้น

และระหว่างวันที่ 21 -22 กรกฎาคม 2561 อบรมให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี 3, 4 และ 5 ซึ่งได้รับเกียรติจากคณาจารย์สาขาวิชา เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ เป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อเรื่อง

พลังงานทดแทน, ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติ, การศึกษาเซลล์และส่วนประกอบของเซลล์, การเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล์, การไทเทรตหาปริมาณกรดอะซิติกในน้ำส้มสายชู, อัตราการเกิดปฏิกิริยา เป็นต้น

ได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ และสามารถให้นักเรียนได้มีความเชื่อมั่นในการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ อันเป็นประโยชน์พื้นฐานในการเรียนต่อไปในอนาคตและเป็นการสร้างความเชี่ยวชาญ ผลิตกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาประเทศชาติได้ต่อไปในอนาคต