Tag - ปฐมนิเทศนักศึกษา

ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
ให้แก่ นักศึกษาใหม่ ของคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่
แนะนำเกี่ยวกับการเรียการสอน ระเบียบข้อบังคับ หลักสูตร ระบบการเรียนการสอน
การจัดกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนการดำรงชีวิตในมหาวิทยาลัย

และเพื่อสร้างสรรค์คุณธรรมจริยธรรมในหมู่นักศึกษา ให้นักศึกษามีความรัก
ความภาคภูมิใจในความเป็นนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน และระหว่างนักศึกษากับอาจารย์

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ห้องประชุม BRU Complex (อาคารอเนกคุณาการ) อาคาร 23 ชั้น 6

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

คณะวิทยาศาสตร์ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560

คณะวิทยาศาสตร์ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2560

คณะวิทยาศาสตร์
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2560

คณะวิทยาศาสตร์ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร  ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดปฐมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมวิชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เมื่อวัน ที่ 24 กรกฎาคม 2560 ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์ได้ตระหนักถึงความสำคัญในด้านระบบการศึกษา ระเบียบข้อบังคับ/กฎเกณฑ์ต่างๆ แนะนำแนวทางในการเรียน การปฏิบัติตนที่ถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งให้รับทราบข้อมูลพื้นฐานต่างๆที่จำเป็นต่อ กระบวนการเรียนการสอน สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องสมุด กิจกรรมและระบบต่างๆ การดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นยังเป็นการแนะนำผู้บริหารและคณาจารย์ในคณะฯ  ให้นักศึกษาใหม่ได้รู้จักอาจารย์ในแต่ละสาขาวิชา

คณะวิทยาศาสตร์ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560

คณะวิทยาศาสตร์ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560

คณะวิทยาศาสตร์ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560

คณะวิทยาศาสตร์ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560

คณะวิทยาศาสตร์ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560

คณะวิทยาศาสตร์ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560

คณะวิทยาศาสตร์ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560

คณะวิทยาศาสตร์ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560

คณะวิทยาศาสตร์ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560