Tag - ปฐมนิเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

คณะวิทยาศาสตร์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

คณะวิทยาศาสตร์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดอบรมปฐมนิเทศนักศึกษาที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในหัวข้อเรื่อง การเตรียมความพร้อมนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาสถิติประยุกต์ชั้นปีที่ 4
ในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคการศึกษาที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561
ณ ทานตะวัน ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

การจัดโครงการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิติศักดิ์ นามวิชา รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เป็นวิทยากร บรรยาในหัวข้อเรื่อง การเตรียมความพร้อมก่อนฝึกวิชาชีพ
การปฏิบัติตนอย่างไรในระหว่างการฝึกงาน ปัญหาและการติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และการนิเทศ การประเมินผล ซึ่งหัวข้อการดังกล่าวมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถภาพในชีวิต
มีความรู้และเทคนิคการสมัครงานและมีคุณธรรม การยึดประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาเป็นกระบวนการหนึ่งที่มหาวิทยาลัยฯ และคณะวิทยาศาสตร์ได้ดำเนินการ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง รู้จักวิธีครองตนและครองงาน สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้ร่วมงานได้อย่างมีความสุข
ตลอดจนเตรียมประสบการณ์การเรียนรู้ในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการได้