Tag - ประกาศรายชื่อนักเรียน

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562

1รายชื่อนักเรียนแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
2รายชื่อนักเรียนแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
3รายชื่อนักเรียนแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
4รายชื่อนักเรียนแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์-ระดับประถมปลาย
5รายชื่อนักเรียนแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์-ระดับมัธยมตอนต้น
6รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายเคมี ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
7รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย
8รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายชีววิทยา (ไบโอคิดส์ปี 4) ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
9รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
10รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมโครงการผ้าบาติกและผ้ามัดย้อม
11รายชื่อนักเรียนสมัครแข่งขัน SUDOKU สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย
12รายชื่อนักเรียนสมัครแข่งขัน “เครื่องบินพลังยาง”
13รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันรถวิ่งตามเส้นจับความเร็ว (BRU Tracking Robot Contest 2019)
14รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เชิงสร้างสรรค์
15รายชื่อนักเรียนสมัครการแข่งขันพูดด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

ประกาศรายชื่อนักเรียน ที่เข้าแข่งขันหรือเข้าร่วมโครงการต่างๆ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

ประกาศรายชื่อนักเรียน ที่เข้าแข่งขันหรือเข้าร่วมโครงการต่างๆ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

ประกาศรายชื่อนักเรียน ที่เข้าแข่งขันหรือเข้าร่วมโครงการต่างๆ กับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

ลำดับรายละเอียดดาวน์โหลด
1รายชื่อนักเรียนแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ - ระดับประถมศึกษาตอนปลายdownload
2รายชื่อนักเรียนแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นdownload
3รายชื่อนักเรียนแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ - ระดับประถมศึกษาตอนปลายdownload
4รายชื่อนักเรียนแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ - ระดับประถมศึกษาตอนปลายdownload
5รายชื่อนักเรียนแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นdownload
6รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายเคมี - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นdownload
7รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายคณิตศาสตร์ (Amazing Math Camp) - ระดับประถมศึกษาตอนปลายdownload
8รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายชีววิทยา (ไบโอคิดส์ ปี3) - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นdownload
9รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นdownload
10รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมโครงการงานประดิษฐ์จากผ้าสักหลาดสำหรับนักเรียนdownload
11รายชื่อนักเรียนสมัครแข่งขัน SUDOKU - ระดับประถมศึกษาตอนปลายdownload
12รายชื่อนักเรียนสมัครแข่งขัน "เครื่องบินพลังยาง"download
13รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันรถวิ่งตามเส้นจับความเร็ว (BRU - Tracking Robot Contest 2018)download
14รายชื่อนักเรียนแข่งขันการตอบปัญหาความรู้ทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าdownload
15รายชื่อนักเรียนแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟท์แวร์ - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายdownload