Tag - ประกาศ

ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย ครั้งที่ 1/2562

ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย ครั้งที่ 1/2562

เรียนคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้อนุมัติเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เพื่อให้สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินการจัดสรรทุนให้แก่โครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาจาก
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ผ่านระบบ NRMS ประจำปีงบประมาณ 2562

สามารถติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวการบริหารจัดการโครงการในปีงบประมาณ 2562 ได้ที่

website: http://rdi.bru.ac.th/
หมายเลขโทรศัพท์: 044-611-221 ต่อ 7301
มือถือ: 08-5023-8687
Email: rdibru@hotmail.com