Tag - ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 - 16 กันยายน 2561

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 – 16 กันยายน 2561

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จัดโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนลำปลายมาศ ระดับมัธยมต้น

16 กันยายน 2561

มีหัวข้อดังนี้

 • การใช้กล้องจุลทรรศน์
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.ประภาพันธ์ ศิริขันแสง
  อ.สิริณี ยอดเมือง
  ผศ.ดร.สราวุธ แก้วศรี
  ดร.ศรัญย์ จำรัสธนสาร
 • การย้อมสีแบคทีเรียอย่างง่าย
  โดยมีวิทยากรคือ
  ดร.สันธยา บุญรุ่ง
  อ.วรนุช ภักดีเดชาเกียรติ
  ผศ.ดร.ภาวิณี ศิลาเกษ
  อ.รัตนา เพ็งเพราะ
 • การศึกษาโพรโทซัว
  โดยมีวิทยากรคือ
  ดร.สุขสรรค์ ชูบุญ
  ดร.สุภาพร ปาโมกข์
 • พหุนามและการแยกตัวประกอบ
  โดยมีวิทยากรคือ
  ผศ.วชิรารักษ์ โอรสรัมย์
  อ.เฉลิมวุฒิ คำเมือง
  อ.วัชระ วงศา
 • สมการเชิงเส้นสองตัวแปร
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.สมภพ กาญจนะ
  ผศ.สำคัญ ฮ่อบรรทัด
  อ.วิชญาพร จันทะนัน
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 - 15 กันยายน 2561

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 – 15 กันยายน 2561

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จัดโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนลำปลายมาศ ระดับมัธยมต้น

15 กันยายน 2561

มีหัวข้อดังนี้

 • การวัดอย่างละเอียด (การใช้เวอร์เนียร์และไมโครมิเตอร์)
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.อารีรัตน์ เมืองแสน
  อ.รัตนาภรณ์ สมฤทธิ์
 • การแยกด้วยโครมาโทกราฟีแบบกระดาษ คอลัมน์ และ TLC
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.ดร.ศรัญญา มณีทอง
  อ.ดร.สุกัญญา ทองขัน
  อ.ชุลีกานต์ สายเนตร
 • การทดสอบความเป็น กรด-เบส และการหาช่วง pH ของสาร
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.บัวลอย จันผกา
  อ.ดร.คงศักดิ์ ปัตตาฤทธิ์
  ผศ.ปฏิมา จันทร์นวล
  อ.ดร.ภัทรนันท์ ทวดอาจ
 • กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.จินดาพร สืบขำเพชร
  อ.สุพัตรา วงศ์ศรียา

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 – 9 กันยายน 2561

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จัดโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนลำปลายมาศ ระดับมัธยมปลาย

9 กันยายน 2561

มีหัวข้อดังนี้

 • การเคลื่อนที่แบบวงกลม
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.อุกฤษฏ์ นาจำปา
 • คลื่นนิ่งในเส้นเชือก
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.วรุฒ์ คุณสุทธิ์
  อ.ธีระวิทย์ พลโคกก่อง
 • การวิเคราะห์น้ำ (ซีโอดี)
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.สถิตรัตน์ รอดอารี
  อ.รุ่งเรือง งาหอม
  อ.คณิตตา ธรรมจริยวงศา
 • ปริมาณสัมพันธ์ (การหาซัลเฟตในน้ำตัวอย่าง)
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.ดร.สุพัทรา แตงทับทิม
  อ.วิริญรัชณ์ สื่อออก
  ผศ.สุวรรณา จันคนา
  อ.ธัญพรรณ ฮ่อบรรทัด
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 - 8 กันยายน 2561

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 – 8 กันยายน 2561

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จัดโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนลำปลายมาศ ระดับมัธยมปลาย

8 กันยายน 2561

มีหัวข้อดังนี้

 • การศึกษาการแบ่งเซลล์พืช (ไมโทซิส และ ไมโอซิส)
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.ประภาพันธ์ ศิริขันธ์แสง
  อ.สิริณี ยอดเมือง
  อ.วรนุช ภักดีเดชาเกียรติ
  ผศ.ดร.สราวุธ แก้วศรี
  ดร.ศรัณย์ จำรัสธนสาร
 • ทฤษฏีจำนวน
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.วิชญาพร จันทะนัน
  อ.สมภพ กาญจนะ
  ผศ.สำคัญ ฮ่อบรรทัด
 • การย้อมสีแบคทีเรียแบบแกรม
  โดยมีวิทยากรคือ
  ผศ.ดร.ภาวิณี ศิลาเกษ
  อ.รัตนา เพ็งเพราะ
  ดร.สันธยา บุญรุ่ง
  ดร.สุขสรรค์ ชูบุญ
  ดร.สุภาพร ปาโมกข์
 • ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.วัชระ วงศา
  ผศ.วชิรารักษ์ โอรสรัมย์
  อ.เฉลิมวุฒิ คำเมือง
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 - 2 กันยายน 2561

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 – 2 กันยายน 2561

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จัดโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2

2 กันยายน 2561

มีหัวข้อดังนี้

 • กิจกรรมเสริมทักษะด้านคณิตศาสตร์
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.วัชระ วงศา
  ผศ.สำคัญ ฮ่อบรรทัด
  อ.วิชญาพร จันทะนัน
 • เนื้อเยื่อท่อลำเลียงพืช
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.ประภาพันธ์ ศิริขันธ์แสง
  อ.สิริณี ยอดเมือง
 • การแยกสาร (การกลั่น การสกัดและการตกผลึก)
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.วิริญรัชญ์ สื่อออก
  อ.ดร.สุพัทรา แตงทับทิม
  อ.ดร.คงศักดิ์ ปัตตาฤทธิ์
 • ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.ธัญพรรณ ฮ่อบรรทัด
  อ.ดร.ศรัญญา มณีทอง
  ผศ.ปฏิมา จันทร์นวล
 • การประยุกต์เกี่ยวกับอัราส่วนและร้อยละ
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.เฉลิมวุฒิ คำเมือง
  อ.สมภพ กาญจนะ
  ผศ.วชิรารักษ์ โอรสรัมย์
 • การเคลื่อนที่ของวัตถุ
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.สุพัตรา วงศ์ศรียา
  อ.ธีระวิทย์ พลโคกก่อง
  อ.จินดาพร สืบขำเพชร
  อ.อุกฤษฏ์ นาจำปา
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 - 1 กันยายน 2561

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 – 1 กันยายน 2561

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จัดโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2

1 กันยายน 2561

มีหัวข้อดังนี้

 • ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.ธัญพรรณ ฮ่อบรรทัด
  อ.บัวลอย จันผกา
  อ.ชุลีกานต์ สายเนตร
 • คุณสมบัติของแสง
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.อารีรัตน์ เมืองแสน
  อ.รัตนาภรณ์ สมฤทธิ์
  อ.วรุตม์ คุณสุทธิ์
 • การประยุกต์เกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.เฉลิมวุฒิ คำเมือง
  อ.สมภพ กาญจนะ
  ผศ.วชิรารักษ์ โอรสรัมย์
 • การแบ่งเซลล์พืช
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.รัตนา เพ็งเพราะ
  ผศ.ดร.ภาวิณี ศิลาเกษ
  อ.ดร.สุขสรรค์ ชูบุญ
  อ.ดร.สุภาพร ปาโมกข์
  อ.ดร.สันธยา บุญรุ่ง
 • การแยกสาร (การกลั่น การสกัดและการตกผลึก)
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.วิริญรัชณ์ สื่อออก
  อ.ดร.ภัทรนันท์ ทวดอาจ
  อ.ดร.สุกัญญา ทองขัน
  ผศ.สุวรรณา จันคนา
 • เนื้อเยื่อท่อลำเลียงพืช
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.ดร.ศรัณย์ จำรัสธนสาร
  ผศ.ดร.สราวุธ แก้วศรี
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 – 26 สิงหาคม 2561

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 – 26 สิงหาคม 2561

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จัดโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนนางรอง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2

26 สิงหาคม 2561

มีหัวข้อดังนี้

 • กิจกรรมเสริมทักษะด้านคณิตศาสตร์
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.เฉลิมวุฒิ คำเมือง
 • เนื้อเยื่อท่อลำเลียงพืช
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.ประภาพันธ์ ศิริขันธ์แสง
  อ.สิริณี ยอดเมือง
 • การเคลื่อนที่ของวัตถุ
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.สุพัตรา วงศ์ศรียา
  อ.ธีระวิทย์ พลโคกก่อง
  อ.จินดาพร สืบขำเพชร
  อ.อุกฤษฏ์ นาจำปา
 • ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.ชุลีกานต์ สายเนตร
  อ.ดร.ศรัญญา มณีทอง
  ผศ.ปฏิมา จันทร์นวล
 • การแบ่งเซลล์พืช
  อ.รัตนา เพ็งเพราะ
  ผศ.ดร.ภาวิณี ศิลาเกษ
  อ.ดร.สุขสรรค์ ชูบุญ
  อ.ดร.สุภาพร ปาโมกข์
  อ.ดร.สันธยา บุญรุ่ง
 • การแยกสาร (การกลั่นการสกัดและการตกผลึก)
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.ดร.สุกัญญา ทองขัน
  อ.ดร.ภัทรนันท์ ทวดอาจ
  อ.วิริญรัชญ์ สื่อออก
  ผศ.สุวรรณา จันคนา
  อ.ดร.สุพัทรา แตงทับทิม
  อ.ดร.คงศักดิ์ ปัตตาฤทธิ์
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 – 25 สิงหาคม 2561

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จัดโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนนางรอง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2

25 สิงหาคม 2561

มีหัวข้อดังนี้

 • ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.ชุลีกานต์ สายเนตร
  อ.บัวลอย จันผกา
  อ.ธัญพรรณ ฮ่อบรรทัด
 • คุณสมบัติของแสง
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.อารีรัตน์ เมืองแสน
  อ.รัตนาภรณ์ สมฤทธิ์
  อ.วรุตม์ คุณสุทธิ์
 • การประยุกต์เกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.เฉลิมวุฒิ คำเมือง
 • การเคลื่อนที่ของวัตถุ
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.สุพัตรา วงศ์ศรียา
  อ.ธีระวิทย์ พลโคกก่อง
  อ.จินดาพร สืบขำเพชร
  อ.อุกฤษฏ์ นาจำปา
 • เนื้อเยื่อท่อลำเลียงพืช
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.ดร.ศรัณย์ จำรัสธนสาร
  ผศ.ดร.สราวุธ แก้วศรี
 • กิจกรรมเสริมทักษะด้านคณิตศาสตร์
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.เฉลิมวุฒิ คำเมือง
คณะวิทยาศาสตร์รับการประเมินประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 21 สิงหาคม 2561

คณะวิทยาศาสตร์รับการประเมินประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 21 สิงหาคม 2561

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม ดาวเรือง 12104
ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรัช อารีราษฏร์ ประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ปาริชา มารี เคน กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรปภา อารีราษฏร์ กรรมการ และ

อาจารย์ ดร.ธีรารัตน์ จีระมะกร ผู้ช่วยเลขานุการ

 

คณะวิทยาศาสตร์รับการประเมินประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 6 สิงหาคม 2561

คณะวิทยาศาสตร์รับการประเมินประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 6 สิงหาคม 2561

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม ทานตะวัน 12102
ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พินิจ หวังสมนึก ประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ จูมวงษ์ อาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์ กรรมการและอาจารย์สิริณี ยอดเมือง เลขานุการ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรชีววิทยา

ณ ห้องประชุม ดาวเรือง 12104 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ประวรดา โภชนจันทร์ ประธาน รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนา สนั่นเมือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติรัตน์ แว่นเรืองรอง กรรมการและอาจารย์ ดร.ธีรารัตน์ จีระมะกร เลขานุการ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561