Tag - ประจำปีการศึกษา 2560

คณะวิทยาศาสตร์รับการประเมินประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 5 สิงหาคม 2561

คณะวิทยาศาสตร์รับการประเมินประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 5 สิงหาคม 2561

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม ทานตะวัน 12102 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ประกิต หงษ์แสนยาธรรม ประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไวพจน์ จันทร์เสม อาจารย์ ดร.ประยงค์ หัตถพรหม กรรมการและอาจารย์เชิดศักดิ์ แก้วแกมดา เลขานุการ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา

ณ ห้องประชุม ดาวเรือง 12104 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว ประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติรัตน์ แว่นเรืองรอง รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนา สนั่นเมือง กรรมการและอาจารย์เพียรพรรณ สุภะโคตร เลขานุการ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรวิทยาศาสตร์การอาหาร

ณ ห้องประชุมสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน อาคาร 22 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ถนอมศักดิ์ บุญสู่ ประธาน อาจารย์ธมลวรรณ สวัสดิ์สิงห์ อาจารย์เสาวลักษณ์ ศรีดาเกษ กรรมการและผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ นามวิชา เลขานุการ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2561

 

คณะวิทยาศาสตร์รับการประเมินประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 2 สิงหาคม 2561

คณะวิทยาศาสตร์รับการประเมินประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 2 สิงหาคม 2561

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม ทานตะวัน 12102 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปริ่มมาลา ขำคมเขตต์ ประธาน ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ อาจารย์ ดร.บุษราคัม ป้อมทอง กรรมการและอาจารย์ ดร.สุกัญญา ทองขัน เลขานุการ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรเคมี

ณ ห้องประชุม ดาวเรือง 12104 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์จตุรงค์ จิตติยพล ประธาน อาจารย์ ดร.สุกุมา อ่วมเจริญ อาจารย์จิรนันท์ กมลสินธุ์ กรรมการและอาจารย์แสงดาว นพพิทักษ์ เลขานุการ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

ณ ห้องประชุม ทองอุไร (ห้องประชุมเล็ก) 12111 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์วิรัตน์ พงษ์ศิริ ประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนศักดิ์ ศิริโสม อาจารย์เทิดศักดิ์ จันทร์อรุณ กรรมการและผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิรารักษ์ โอรสรัมย์ เลขานุการ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560

คณะวิทยาศาสตร์รับการประเมินประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 1 สิงหาคม 2561

คณะวิทยาศาสตร์รับการประเมินประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 1 สิงหาคม 2561

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมทองอุไร 12111 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์วิรัตน์ พงษ์ศิริ ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนศักดิ์ ศิริโสม อาจารย์เทิดศักดิ์ จันทร์อรุณ กรรมการและอาจารย์จารุมาศ แสงสว่าง เลขานุการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรสถิติประยุกต์

ณ ห้องประชุม ทานตะวัน 12102 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เอกธิป สุขวารี ประธาน อาจารย์ ดร.สมคิด สุทธิธารธวัช อาจารย์ ดร.วารนันท์ นิติศักดิ์ กรรมการและอาจารย์ ดร.ณปภัช วรรณตรง เลขานุการ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์

ณ ห้องประชุม ดาวเรือง 12104 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ ประธาน ผศ.ดร.อ้อยทิพย์ ผู้พัฒน์ ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข กรรมการ และอาจารย์ผจงจิต เหมพนม เลขานุการ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งทอ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ณ ห้องประชุมพุดน้ำบุศย์ (220206)

อาคาร 22 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมเดช มุงเมือง ประธาน รศ.ดร.กัญญามน กาญจนาทวีกุล อาจารย์จรูญ เจริญรักษ์ กรรมการ และอาจารย์สมคิด สาลี เลขานุการ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ วันที่ 1 สิงหาคม 2560