Tag - ประจำปีการศึกษา 2562

คณะวิทยาศาสตร์ สัมภาษณ์ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562

คณะวิทยาศาสตร์ สัมภาษณ์ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562

คณะวิทยาศาสตร์ สัมภาษณ์ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562

โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานการประชุม

โดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ขอและได้รับเงินบริจาคจากคณาจารย์สาขาวิชา
และผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป เพื่อให้เป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาของคณะ ที่ขัดสน แต่มีความตั้งใจศึกษานั้น
เนื่องจากปีนี้มีนักศึกษาที่สนใจยื่นใบสมัครเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการสัมภาษณ์
กลุ่มนักศึกษาที่ผู้บริจาคไม่ได้ระบุชื่อนักศึกษา หรือสาขาวิชา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดความยุติธรรม
คณะวิทยาศาสตร์ จึงกำหนดให้นักศึกษาที่สมัครขอทุนการศึกษาดังรายชื่อข้างล่างนี้ เข้าสัมภาษณ์ในวันพุธ
ที่ 7 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 15:30 น. ณ ห้องประชุมดาวเรือง
ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (อาคาร 12 ชั้น 1 ห้อง 12104) คือ

นางสาวอิงทุอร ท้าวแก้ว สาขาวิชาเคมี
นางสาวกชพร รูปยิ้ม สาขาวิชาเคมี
นางสาวอรปรียา สะทอนรัมย์ สาขาวิชาเคมี
นางสาวอริศรา ชาระ สาขาวิชาเคมี
นายปพนวิช ประทุม สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
นางสาวกัญญารัตน์ กุลัสนาม สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
นางสาวนิรฌา ศรีเชียงหา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

พิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562

พิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562

พิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดพิธีไหว้ครูของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562

โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี
พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะพยาบาลศาสตร์

สำหรับพิธีไหว้ครู เป็นพิธีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จัดต่อเนืองเป็นประจำทุกปี
เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้มอบตัวเป็นศิษย์อย่างเป็นทางการ
และเพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณครูอาจารย์ผู้มีพระคุณ
เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกศิษย์ และอาจารย์
และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีให้คงไว้สบไป

ผลการประกวดพานไหว้ครู

ประเภทสวยงาม
อันดับ 1 สาขาวิชานาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์
อันดับ 2 สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ
อันดับ 3 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
รางวัลชมเชย
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทสร้างสรรค์
อันดับ 1 สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์
อันดับ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์
อันดับ 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์
รางวัลชมเชย
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

โครงการ เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

โครงการ เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการ เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

ภายในงานเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักเรียน ครู และผู้ปกครอง ได้พบกับกิจกรรมมากมาย
ชมการสาธิตการทำวิจัยในห้องปฏิบัติการจริง ชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์ นิทรรศการแนะแนวการศึกษา
ณ ลานชั้น 1 อาคารอเนกคุณาคาร (Rajabhat Complex)

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

โครงการ เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

โครงการ เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการ เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

ภายในงานเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักเรียน ครู และผู้ปกครอง ได้พบกับกิจกรรมมากมาย
ชมการสาธิตการทำวิจัยในห้องปฏิบัติการจริง ชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์ นิทรรศการแนะแนวการศึกษา
ณ ลานชั้น 1 อาคารอเนกคุณาคาร (Rajabhat Complex)

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

โครงการ เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

โครงการ เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการ เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

ภายในงานเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักเรียน ครู และผู้ปกครอง ได้พบกับกิจกรรมมากมาย
ชมการสาธิตการทำวิจัยในห้องปฏิบัติการจริง ชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์ นิทรรศการแนะแนวการศึกษา
ณ ลานชั้น 1 อาคารอเนกคุณาคาร (Rajabhat Complex)

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

โครงการ เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

โครงการ เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการ เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

ภายในงานเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักเรียน ครู และผู้ปกครอง ได้พบกับกิจกรรมมากมาย
ชมการสาธิตการทำวิจัยในห้องปฏิบัติการจริง ชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์ นิทรรศการแนะแนวการศึกษา
ณ ลานชั้น 1 อาคารอเนกคุณาคาร (Rajabhat Complex)

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/