Tag - ประจำปีการศึกษา

การประชุมผู้บริหารและครูแนะแนว ประจำปีการศึกษา 2562

การประชุมผู้บริหารและครูแนะแนว ประจำปีการศึกษา 2562

การประชุมผู้บริหารและครูแนะแนว ประจำปีการศึกษา 2562

การประชุมผู้บริหารและครูแนะแนว ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งนี้
ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์มาลินี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานในครั้งนี้

โดยมีคณะผู้บริหารและครูแนะแนวจากโรงเรียนในจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียงจำนวน 97 โรงเรียนเข้าร่วมโครงการฯ

กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมแนะนำหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2562
เพื่อให้คณะผู้บริหารและครูแนะแนวรับทราบข้อมูลทางการศึกษาและชี้แนวทางการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2562

โดยอธิบายเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
และข้อมูลเกี่ยวกับระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 24 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอเนกคุณาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/