Tag - ประจำปี 2561

คณะวิทยาศาสตร์ จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 - 17 ส.ค. 2561

คณะวิทยาศาสตร์ จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 – 17 ส.ค. 2561

กิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ภาพเหตุการณ์ วันที่ 17 สิงหาคม 2561

ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 - 16 ส.ค. 2561

คณะวิทยาศาสตร์ จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 – 16 ส.ค. 2561

กิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ภาพเหตุการณ์ วันที่ 16 สิงหาคม 2561

อาคาร 7 ชั้น 2 และ ชั้น 4 จัดกิจกรรม ค่ายฟิสิกส์

 

อาคาร 12 ชั้น 1, 3, 4 นิทรรศการ, ค่ายไบโอคิดส์

 

อาคาร 16 ชั้น 1 ค่ายคณิตศาสตร์

 

อาคาร 17 (อาคารนวัตปัญญา) นิทรรศการ

 

อาคาร 22 ห้องประชุมพุดน้ำบุษย์