Tag - ประจำปี 2562

สอบแข่งขันสาระการเรียนรู้ วิชาฟิสิกส์ ชีววิทยา เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 21 กรกฏาคม 2562

สอบแข่งขันสาระการเรียนรู้ วิชาฟิสิกส์ ชีววิทยา เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 21 กรกฏาคม 2562

สอบแข่งขันสาระการเรียนรู้ วิชาฟิสิกส์ ชีววิทยา เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 21 กรกฏาคม 2562

เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานพัฒนาและส่งเสริมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการสอบแข่งขันสาระการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้น
สนใจ และเตรียมพร้อม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า หาความรู้ใหม่ ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์
และใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จึงได้จัดสอบแข่งขันสาระการเรียนรู้ ขึ้นในวันที่ 20 – 21 กรกฏาคม 2562

โดยในวันที่ 21 กรกฏาคม 2562 จัดสอบวิชาฟิสิกส์ และชีววิทยา
ชั้น 9 และชั้น 10 ที่อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ (อาคาร 22)

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

สอบแข่งขันสาระการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์, เคมี เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562

สอบแข่งขันสาระการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ เคมี เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 20 กรกฏาคม 2562

สอบแข่งขันสาระการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ เคมี เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 20 กรกฏาคม 2562

เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานพัฒนาและส่งเสริมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการสอบแข่งขันสาระการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้น
สนใจ และเตรียมพร้อม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า หาความรู้ใหม่ ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์
และใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จึงได้จัดสอบแข่งขันสาระการเรียนรู้ ขึ้นในวันที่ 20 – 21 กรกฏาคม 2562

โดยในวันที่ 20 กรกฏาคม 2562 จัดสอบวิชาคณิตศาสตร์ และเคมี
ชั้น 9 และชั้น 10 ที่อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ (อาคาร 22)

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

ขอเชิญร่วมกิจกรรม งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562

ขอเชิญร่วมกิจกรรม งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562

ขอเชิญร่วมกิจกรรม งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญร่วมกิจกรรม งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562
ในระหว่างวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

วันที่ 20 กรกฎาคม 2562

ลำดับเวลากิจกรรมระดับค่าสมัคร
(บาท)
จำนวนรับสถานที่ผู้รับผิดชอบระเบียบการสมัครลิงค์สมัครออนไลน์
109.00-11.00แข่งขันสาระทางวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์*ม.ปลาย30ไม่จำกัดจำนวนอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ (อาคาร 22)อ.ดร.ทิพวัลย์ แสนคำ
(08-1879-9128)
Online Application Form
213.00-15.00แข่งขันสาระทางวิทยาศาสตร์ วิชาเคมี*ม.ปลาย30ไม่จำกัดจำนวนอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ (อาคาร 22)อ.ดร.ทิพวัลย์ แสนคำ
(08-1879-9128)
Online Application Form

*หมายเหตุ หมดเขตสมัครวันที่ 12 กรกฎาคม 2562

วันที่ 21 กรกฎาคม 2562

ลำดับเวลากิจกรรมระดับค่าสมัคร
(บาท)
จำนวนรับสถานที่ผู้รับผิดชอบระเบียบการสมัครลิงค์สมัครออนไลน์
109.00-11.00แข่งขันสาระทางวิทยาศาสตร์ วิชาฟิสิกส์*ม.ปลาย30ไม่จำกัดจำนวนอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ (อาคาร 22)อ.ดร.ทิพวัลย์ แสนคำ
(08-1879-9128)
Online Application Form
213.00-15.00แข่งขันสาระทางวิทยาศาสตร์ วิชาชีววิทยา*ม.ปลาย30ไม่จำกัดจำนวนอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ (อาคาร 22)อ.ดร.ทิพวัลย์ แสนคำ
(08-1879-9128)
Online Application Form

*หมายเหตุ หมดเขตสมัครวันที่ 12 กรกฎาคม 2562

วันที่ 19 สิงหาคม 2562

ลำดับเวลากิจกรรมระดับค่าสมัคร
(บาท)
จำนวนรับสถานที่ผู้รับผิดชอบระเบียบการสมัครลิงค์สมัครออนไลน์
109.00-12.00การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประถมปลายฟรีไม่จำกัดจำนวนอาคารอเนกคุณาคาร (อาคาร 23 ชั้น 6)อ.ดร.กุลธิดา ธรรมรัตน์ (08-1379-1604)Online Application Form
213.00-16.00การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีม.ต้นฟรีไม่จำกัดจำนวนอาคารอเนกคุณาคาร (อาคาร 23 ชั้น 6)อ.ดร.กุลธิดา ธรรมรัตน์ (08-1379-1604)Online Application Form
309.00-16.00การแข่งขันการพูดด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีม.ปลาย3020 คนห้องประชุมขวัญข้าว (คณะเทคโนโลยีการเกษตร)อ.ดร.ภัทรนันท์ ทวดอาจ (08-9186-5625)Online Application Form
408.00-16.30การแข่งขันเครื่องบินพลังยางม.ต้น3030 ทีมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 15 ชั้น 15)อ.รัตนาภรณ์ สมฤทธิ์ (09-8102-6302)Online Application Form
508.00-16.00การแข่งขันพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เชิงสร้างสรรค์ ประเภททีมม.ปลาย3020 ทีมชั้น 2 อาคารสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศอ.นิธินันท์ มาตา (08-8580-1240)Online Application Form

หมายเหตุ หมดเขตสมัครวันที่ 14 สิงหาคม 2562

วันที่ 20 สิงหาคม 2562

ลำดับเวลากิจกรรมระดับค่าสมัคร
(บาท)
จำนวนรับสถานที่ผู้รับผิดชอบระเบียบการสมัครลิงค์สมัครออนไลน์
109.00-16.00การประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ประถมปลาย3020 คนห้องประชุมพุดน้ำบุษย์ (อาคาร 22)อ.ดร.ธีรารัตน์ จีระมะกร (08-6396-4624)Online Application Form
209.00-16.00การประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ม.ต้น3020 คนห้องประชุมพุดน้ำบุษย์ (อาคาร 22)อ.ดร.ธีรารัตน์ จีระมะกร (08-6396-4624)Online Application Form
309.00-16.00การประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ม.ปลาย3020 คนห้องประชุมพุดน้ำบุษย์ (อาคาร 22)อ.ดร.ธีรารัตน์ จีระมะกร (08-6396-4624)Online Application Form
408.00-12.00การแข่งขันเกมส์ SUDOKUประถมปลาย3080 คนอาคาร 5 ชั้น 4อ.สมภพ กาญจนะ (08-9529-9678)Online Application Form
508.00-16.00การแข่งขันรถวิ่งตามเส้นจับความเร็ว (BRU Line Tracking Contest)มัธยม5030 ทีมอาคารอเนกคุณาคาร (อาคาร 23 ชั้น 6)อ.สกรณ์ บุษบง (09-1435-4359)Online Application Form
608.00-16.30ค่ายอบรมการทำผ้าบาติก และผ้ามัดย้อมไม่กำหนดฟรี100 คนอาคารสิ่งทอ (อาคาร 16)อ.สืบศักดิ์ ก้อนคำดี (08-3792-0009)Online Application Form
708.00-17.00ค่ายคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันประถมปลาย50120 คนอาคารอเนกคุณาคาร (อาคาร 23 ชั้น 2)อ.สมภพ กาญจนะ (08-9529-9678)Online Application Form
808.00-16.30ค่ายเคมีในชีวิตประจำวันม.ต้น5040 คนอาคาร 12 ชั้น 3อ.ดร.สุกัญญา ทองขัน (08-1482-5251)Online Application Form
908.00-16.30ค่ายไบโอคิดส์ม.ต้น5060 คนอาคาร 12 ชั้น 4อ.ดร.สุภาพร ปาโมกข์ (08-5490-1632)Online Application Form
1009.00-16.00ค่ายฟิสิกส์ในชีวิตประจำวันม.ต้น5050 คนอาคาร 7 ชั้น 2อ.อารีรัตน์ เมืองแสน (06-2130-9881)Online Application Form

หมายเหตุ หมดเขตสมัครวันที่ 14 สิงหาคม 2562

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

การประกวดงานวิจัยระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2562

การประกวดงานวิจัยระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2562

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัด การประกวดงานวิจัยระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2562
ได้รับเกียรติจาก รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี

ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ชั้น 6 อาคาร Rajabhat Complex

ผลการแข่งขัน

รางวัลที่ 1
          การวิเคราะห์และพัฒนาลายตีนผ้ามัดหมี่ในจังหวัดบุรีรัมย์โดยใช้กรุปการทำซ้ำรูปทิศทางเดียว
          มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
          นายณรงค์ฤทธิ์ หวังนอก

รางวัลที่ 2
          การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงหมี่ยำกึ่งสำเร็จรูป
          มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
          บุศราคัม สานหมวง, ศิริลักษณ์ เยรัมย์, เพียรพรรณ สุภะโคตร และกมลพร สิทธิไตรย์

รางวัลที่ 3
          ฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย Staphylococcus intermedius ของสารสกัดจากพืชสมุนไพร
          มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
          พิมพ์ชนก โล่ห์ทองคำ

รางวัลชมเชย
          การวิเคราะห์ความสมมาตรของลวดลายจำหลักที่ปรากฏใน ปราสาทเมืองต่ำ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง และอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
          มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
          นายธีรวัต ดงพิกิจ และสุพัฒน์ สายบุตร

รางวัลชมเชย
          ภาวะพฤฒพลังของผู้สูงอายุในอำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
          มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
          สาวิตรี วังคะฮาด, ยิ่งยง เสนากัง, ช่อผกา เหวียนวัน และธงชัย ทาต้อง

รางวัลชมเชย
          การดูดซับคิวปริกไอออน (Cu2+) ในน้ำเสีย ด้วยไคโตซานที่สกัดจากเปลือกปูม้า
          มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
          รัตติยาภรณ์ ไปนา,มนทการ รังเพีย

รางวัลชมเชย
          การศึกษาทัศนคติด้านความปลอดภัยของพนักงานฝ่ายผลิตในโรงงานจำพวกที่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
          มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
          ณัฐกานต์ เจิมสูงเนิน และสายธาร จันทะอุ่มเม้า

รางวัลชมเชย
          การศึกษาความเสี่ยงการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรบ้านบอน ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
          มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
          เสาวินีย์ สายทะเล และภานุมาศ ทองล้ำ

รางวัลขวัญใจกรรมการ
          สถานการณ์การปวดกล้ามเนื้อของประชาชน ในเขตพื้นที่ ตำบลฮางโฮง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
          มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
          อัญชลี พรมทอง

รางวัลความคิดสร้างสรรค์
          เครื่องให้อาหารไก่ไข่
          มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
          นายอนุชิต หาญชนะ

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

การแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่ BRU Sumo Battle 2 ประจำปี 2562

การแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่ BRU Sumo Battle 2 ประจำปี 2562

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัด การแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่ BRU Sumo Battle 2 ประจำปี 2562
ได้รับเกียรติจาก รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี

มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมทั้งหมด 9 มหาวิทยาลัย ดังนี้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (วิทยาเขตพระนครเหนือ)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รวมทั้งหมด 34 ทีม แบ่งสายการแข่งขันเป็น 4 สาย

รอบชิงชนะเลิศ เกมที่ 1

รอบชิงชนะเลิศ เกมที่ 1

รอบชิงชนะเลิศ เกมที่ 2

รอบชิงชนะเลิศ เกมที่ 2

ผลการแข่งขัน

รางวัล ชื่อทีม สถาบัน ผู้เข้าแข่งขัน อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
ชนะเลิศ Zackrobot มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นายสุพัฒน์ชัย ธนาไสย์, นายไตรรัตน์ ผดุงไสย์ อ.ปิยาภรณ์ หงสอาภาสัตย์
รองชนะเลิศอันดับ 1 KKU CS Robot 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายสิทธิพงศ์ บับพาน, นายอภิวัฒน์ พรมผลัด ผศ.ดร.สายยัญ สายยศ
รองชนะเลิศอันดับ 2 คนบ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (วิทยาเขตพระนครเหนือ) นายตุลธร มงคลเจริญ, นายจิรเมธ กัลวทานนท์ อ.วัชร ส่งเสริม
ชมเชย The real brainstorm มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (วิทยาเขตพระนครเหนือ) นายพีรพล ธิเหมียน นายพีรพล ธิเหมียน

ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ชั้น 6 อาคาร Rajabhat Complex

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

การประกวดผลงานนวัตกรรมอาหาร ประจำปี 2562

การประกวดผลงานนวัตกรรมอาหาร ประจำปี 2562

สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัด การประกวดผลงานนวัตกรรมอาหาร ประจำปี 2562
ได้รับเกียรติจาก รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี

ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ห้องประชุมทานตะวัน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ผลการประกวด การแข่งขัน

ประเภทอุดมศึกษา

ชนะเลิศ อันดับที่ 1 ผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสลาบยโส
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
นายจิรายุ มุสิกา (อาจารย์)
นางสาวสิริ ดวงมาลา (นักศึกษา)
นางสาวรุจิราภรณ์ อ่อนรัตน์ (นักศึกษา)

รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ผลิตภัณฑ์ Choco-Rice
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
จตุพัฒน์ สมัปปิโต (อาจารย์)
นางสาวบุญยนุช นาควรนุช (นักศึกษา)
นางสาวอรวรรณ แตบไธสง (นักศึกษา)

รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ผลิตภัณฑ์น้ำสลัดโปรตีนสูงจากแมลงกินได้
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
นางสาวอภิญญา ภูมิสายดอน (อาจารย์)
นางสาวศริริลักษณ์ สมการ (นักศึกษา)
นางสาววิจิตรา ณะตะวัน (นักศึกษา)
นางสาวอัญชลี การสอาด (นักศึกษา)

ประเภทผลิตภัณฑ์ OTOP

ชนะเลิศ อันดับที่ 1 ผลิตภัณฑ์ข้าวพองอัดแท่งรสอ่อมแซบ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
นางสาวอ้อยทิพย์ สมานรส (อาจารย์)
นางสาวนันทพร ญาณพิบูลย์ (นักศึกษา)
นายพัฒ์พงษ์ ภาวงค์ (นักศึกษา)
นายวินัย นนขุนทด (นักศึกษา)

รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ผลิตภัณฑ์น้ำพริกแม่ลมุล
นายญาณกร หนูช่อ

รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ผลิตภัณฑ์เกี๊ยวซ่าโวคาโน่
นายสมบัติ กันหา

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

โครงการค่ายวิชาการไอที (IT BRU CAMP) ประจำปี 2562

โครงการค่ายวิชาการไอที (IT BRU CAMP) ประจำปี 2562

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัด โครงการค่ายวิชาการไอที (IT BRU CAMP) ประจำปี 2562
โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ทิพย์วัลย์ แสนคำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดบุรีรัมย์
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับการใช้งาน Internet of Thing (IoT) พื้นฐาน
และการสร้างเกมเบื้องต้น รวมทั้งเป็นการส่งเสริมทัศนคติต่อเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมสำหรับการศึกษาต่อในสายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศต่อไป

มีจำนวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมโครงการอบรม ในครั้งนี้รวม 67 คน
โดยโครงการได้จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 26 มกราคม2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัด กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
จัดงานวันเด็กแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปี 2562 ในวันที่ 12 มกราคม 2562
ณ บริเวณ ใต้อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาคาร 22
โดยมีกิจกรรมจากพี่ๆ นักศึกษาทั้ง 12 สาขาวิชาให้ความบันเทิงกับเด็กๆ เช่น
การตอบปัญหาเกี่ยวกับงานวันเด็ก เกมส์เหยียบลูกโป่ง แสดงความสามารถในการเต้น พร้อมแจกขนม ของรางวัล สำหรับเด็กที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตร์ยังมีโรงทาน น้ำแข็งใส ลอดช่อง น้ำหวาน นำมาแจกผู้ที่มาร่วมกิจกรรมมากมาย

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/