Tag - ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา

แนะแนวการศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์ แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

คณะวิทยาศาสตร์ แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อาจารย์ ดร.ทิพวัลย์ แสนคำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ นำคณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ตำบล ละหานทราย อำเภอ ละหานทราย บุรีรัมย์ ในงาน Open House ซึ่งจัดให้แก่นักเรียนชั้นปีที่ 6 และนักเรียนที่สนใจ ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 โดยคณะวิทยาศาสตร์มี 12 สาขาวิชา ร่วมนำเสนอแนวทางการศึกษา อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา แนะนำให้นักเรียน ได้เข้ามารับชม รับฟัง จากคณาจารย์และนักศึกษาโดยตรง ยังสานสัมพันธ์ในด้านบริการวิชาการระหว่างโรงเรียน เป็นการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนและภาคปฏิบัติ ประจำปีการศึกษา 2561 ต่อไป