Tag - ประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์ มุ่งแนะแนวหลักสูตรการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม

คณะวิทยาศาสตร์ มุ่งแนะแนวหลักสูตรการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม

คณะวิทยาศาสตร์ มุ่งแนะแนวหลักสูตรการศึกษาต่อ
ณ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อาจารย์ ดร.ทิพวัลย์ แสนคำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์กิติศักดิ์ นามวิชา รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณาจารย์และนักศึกษา เข้าแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษา ในงาน OPEN HOUSE 2517 4.0 เปิดประตูแห่งการเรียนรู้ ณ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม ตำบลห้วยราช อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ทางคณะวิทยาศาสตร์จัดนิทรรศการแนะนำหลักสูตรทั้ง 12 สาขาวิชาในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ โดยคณาจารย์นำเสนอหลักสูตรที่น่าสนใจในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ประกอบกับแนะแนวทางการศึกษาต่อ สำเร็จการศึกษาแล้วสามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สร้างความรู้ความเข้าใจการศึกษาต่อในหลักสูตรสังกัดคณะวิทยาศาสตร์

[IMG-Gal id=11073]

 

คณะวิทยาศาสตร์ ขับเคลื่อนการแนะแนวหลักสูตรการศึกษาณ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยาไพศาล

คณะวิทยาศาสตร์ ขับเคลื่อนการแนะแนวหลักสูตรการศึกษา ณ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล

คณะวิทยาศาสตร์ ขับเคลื่อนการแนะแนวหลักสูตรการศึกษา
ณ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อาจารย์ ดร.ทิพวัลย์ แสนคำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์กิติศักดิ์ นามวิชา รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษา ณ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561 ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดนิทรรศการแนะนำหลักสูตรทั้ง 12 สาขาวิชาในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ โดยคณาจารย์นำเสนอหลักสูตรที่น่าสนใจในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ประกอบกับแนวทางการศึกษา สำเร็จการศึกษาแล้วสามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สร้างความรู้ความเข้าใจการศึกษาต่อในหลักสูตรสังกัดคณะวิทยาศาสตร์