Tag - ประชุมคณาจารย์

ประชุมคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2562

ประชุมคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2562

ประชุมคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2562

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีข้อราชการที่จะแจ้งและหารือในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะฯ

โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุม

ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ห้องประชุมทานตะวัน อาคารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (อาคาร 12)

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

วิทยาศาสตร์ ประชุมคณาจารย์สมัยสามัญครั้งที่ 1/2561

วิทยาศาสตร์ ประชุมคณาจารย์สมัยสามัญครั้งที่ 1/2561

คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมคณาจารย์สมัยสามัญครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ในวันพุธที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๓๐ น. ณ ห้องประชุมทานตะวัน (ห้อง ๑๒๑๐๒ อาคาร ๑๒ ชั้น ๑) ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
[IMG-Gal id=11218]