Tag - ประชุม

ประชุมเรื่อง การจัดกิจกรรมวัน Open House และ การจัดซื้อหนังสือของปีงบประมาณ 2562

ประชุมเรื่อง การจัดกิจกรรมวัน Open House และ การจัดซื้อหนังสือของปีงบประมาณ 2562

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประชุมเรื่อง การจัดกิจกรรมวัน Open House และ
การจัดซื้อหนังสือของปีงบประมาณ 2562

การ ประชุมเรื่อง การจัดกิจกรรมวัน Open House และ การจัดซื้อหนังสือของปีงบประมาณ 2562
จัดขึ้นในวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมดาวเรือง ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (อาคาร 12 ชั้น 1)

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญครั้งที่ 6/2561

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2561

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2561

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ
นำโดย ผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์

วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 15.00 น.
ณ ห้องประชุมดาวเรือง (ห้อง 12104) ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และข้อควรรู้การเบิกจ่ายปี 2561

ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และข้อควรรู้การเบิกจ่ายปี 2561

ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และข้อควรรู้การเบิกจ่ายปี 2561 และเอกสารแนบที่ถูกต้องของงานการเงิน ปี 2562

  1. การตัดยอดเอกสารงบรายได้ และงบแผ่นดิน
  2. การเบิกจ่ายค่าวัสดุงบรายได้ และงบแผ่นดิน
  3. ค่าอาหารและค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
  4. ค่าตอบแทนวิทยากร
  5. การจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน
ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงาน "Nurses Run for Health on National Nurses Day 2018"

ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงาน “Nurses Run for Health on National Nurses Day 2018”

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงาน
“Nurses Run for Health on National Nurses Day 2018” (พยาบาลชวนวิ่ง เพื่อสุขภาพ)
ในวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมดาวเรือง ชั้น 1 อาคาร 12 คณะวิทยาศาสตร์

โดยงานจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 เวลา 04.00 – 08.00 น.
ณ โรงแรมพนมพิมาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์