Tag - ปีการศึกษา 2561

การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 วันที่ 21 มิถุนายน 2562

การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 วันที่ 21 มิถุนายน 2562

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เข้ารับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561
เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย และเป้าประสงค์เป็นไปตามกรอบแผนอุดมศึกษา
ตลอดจนได้ข้อมูลซึ่งช่วยสะท้อนให้เห็นจุดแข็ง จุดอ่อน จุดที่ควรปรับปรุง ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดำเนินการ
เงื่อนไขของความสำเร็จ และสาเหตุของปัญหา เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ
คณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ดังต่อไปนี้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรัช อารีราษฏร์ เป็นประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนศักดิ์ ศิริโสม กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปาริชา มารี เคน กรรมการ

ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 ห้องประชุมทานตะวัน อาคารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (อาคาร 12)

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

คณะวิทยาศาสตร์ รับประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์ รับประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์ รับประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
เพื่อให้คณะวิทยาศาสตร์ ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย และเป้าประสงค์
เป็นไปตามกรอบแผนอุดมศึกษา มาตรฐานระดับชาติ และนานาชาติ

ตลอดจนได้ข้อมูลที่สะท้อนจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดำเนินการ
เพื่อนำไปปรับปรุงผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามทที่กำหนด

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรชีววิทยา
ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พินิจ หวังสมนึก ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ จูมวงษ์ กรรมการ
อาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์ กรรมการ
และอาจารย์ สิริณี ยอดเมือง เลขานุการ
ณ ห้องประชุม ทานตะวัน 12102

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เอกธิป สุขวารี ประธาน
อาจารย์ ดร.วารนันท์ นิติศักดิ์ กรรมการ
อาจารย์ ดร.สมคิด สุทธิธารธวัช กรรมการ
และอาจารย์ ดร.ณปภัช วรรณตรง เลขานุการ
ณ ห้องประชุม ดาวเรือง 12104

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรคณิตศาสตร์
ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์วิรัตน์ พงษ์ศิริ ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ ประเสริฐสังข์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนศักดิ์ ศิริโสม กรรมการ
และผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิรารักษ์ โอรสรัมย์ เลขานุการ
ห้องประชุมทองอุไร

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรภูมิศาสตร์ภูมิสารสนเทศ
ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช มุงเมือง ประธาน
รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญามน กาญจนาทวีกูล กรรมการ
อาจารย์จรูญ เจริญรักษ์ กรรมการ
และอาจารย์สมคิด สาลี เลขานุการ
ณ ห้องประชุมพุดน้ำบุษย์ อาคาร 22

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

คณะวิทยาศาสตร์ รับประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 30 พฤษภาคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์ รับประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 30 พฤษภาคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์ รับประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 30 พฤษภาคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
เพื่อให้คณะวิทยาศาสตร์ ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย และเป้าประสงค์
เป็นไปตามกรอบแผนอุดมศึกษา มาตรฐานระดับชาติ และนานาชาติ

ตลอดจนได้ข้อมูลที่สะท้อนจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดำเนินการ
เพื่อนำไปปรับปรุงผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามทที่กำหนด

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรเคมี
ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนา สนั่นเมือง ประธาน
รองศาสตราจารย์ขนิษฐา เจริญลาภ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริ่มมาลา ขำคมเขตต์ กรรมการ
และอาจารย์ ดร.สุกัญญา ทองขัน เลขานุการ
ณ ห้องประชุม ทานตะวัน 12102

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้รับเกียรติจาก อาจารย์จตุรงค์ จิตติยพล ประธาน
อาจารย์จิรนันท์ กมลสินธุ์ กรรมการ
อาจารย์ ดร.สุกุมา อ่วมเจริญ กรรมการ
อาจารย์นิธินันท์ มาตา เลขานุการ
ณ ห้องประชุม ดาวเรือง 12104

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรสถิติประยุกต์
ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์วิรัตน์ พงษ์ศิริ ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ ประเสริฐสังข์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนศักดิ์ ศิริโสม กรรมการ
อาจารย์จารุมาศ แสงสว่าง เลขานุการ
ห้องประชุมทองอุไร

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรวิทยาศาสตร์การอาหาร
ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชากร ดวงแขเพ็ญศิริกุล ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติรัตน์ แว่นเรืองรอง กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวัฒ ไทยอุดม กรรมการ
และอาจารย์เพียรพรรณ สุภะโคตร เลขานุการ
ณ ห้องประชุมพุดน้ำบุษย์ อาคาร 22

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

คณะวิทยาศาสตร์ รับประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 29 พฤษภาคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์ รับประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 29 พฤษภาคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์ รับประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 29 พฤษภาคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
เพื่อให้คณะวิทยาศาสตร์ ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย และเป้าประสงค์
เป็นไปตามกรอบแผนอุดมศึกษา มาตรฐานระดับชาติ และนานาชาติ

ตลอดจนได้ข้อมูลที่สะท้อนจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดำเนินการ
เพื่อนำไปปรับปรุงผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามทที่กำหนด

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ประวรดา โภชนจันทร์ ประธาน
รองศาสตราจารย์ขนิษฐา เจริญลาภ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนา สนั่นเมือง กรรมการ
และอาจารย์ ดร.ธีรารัตน์ จีระมะกร เลขานุการ
ณ ห้องประชุมพุดน้ำบุษย์ อาคาร 22

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

คณะวิทยาศาสตร์ รับประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 27 พฤษภาคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์ รับประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 27 พฤษภาคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์ รับประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 27 พฤษภาคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
เพื่อให้คณะวิทยาศาสตร์ ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย และเป้าประสงค์
เป็นไปตามกรอบแผนอุดมศึกษา มาตรฐานระดับชาติ และนานาชาติ

ตลอดจนได้ข้อมูลที่สะท้อนจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดำเนินการ
เพื่อนำไปปรับปรุงผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามทที่กำหนด

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา
ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ประกิต หงษ์แสนยาธรรม ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พราม อินพรม กรรมการ
อาจารย์ยุทธนา เรียนสร้อย กรรมการ
และอาจารย์เชิดศักดิ์ แก้วแกมดา เลขานุการ
ณ ห้องประชุม ทานตะวัน 12102

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งทอ
ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ้อยทิพย์ ผู้พัฒน์ ประธาน
อาจารย์ ดร.บิณฑสันต์ ขวัญข้าว กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรัทธา แข่งเพ็ญแข กรรมการ
และอาจารย์ผจงจิต เหมพนม เลขานุการ
ณ ห้องประชุม ดาวเรือง 12104

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรสาธารณสุขชุมชน
ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ถนอมศักดิ์ บุญสู่ ประธาน
อาจารย์ธมลวรรณ สวัสดิ์สิงห์ กรรมการ
อาจารย์ ดร.กรกนก ลัธธนันท์ กรรมการ
และอาจารย์มณีนุช ให้ศิริกุล เลขานุการ
ณ ห้องประชุมพุดน้ำบุษย์ อาคาร 22

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/