Tag - ปีงบประมาณ 2562

การสนับสนุนงานวิจัยในชั้นเรียนแก่นักศึกษา ปีงบประมาณ 2562

การสนับสนุนงานวิจัยในชั้นเรียนแก่นักศึกษา ปีงบประมาณ 2562

การสนับสนุนงานวิจัยในชั้นเรียนแก่นักศึกษา ปีงบประมาณ 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดสรรทุนวิจัยสนับสนุนงานวิจัยในชั้นเรียนแก่นักศึกษา ปีงบประมาณ 2562
โดยได้ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง
การรับข้อเสนอการวิจัยโครงการสนับสนุนงานวิจัยในชั้นเรียนแก่นักศึกษา (โครงการพิเศษหรือสหกิจศึกษา)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม 2562

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อร่วมพัฒนาโจทย์วิจัยแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานความรู้แต่ละสาขา
 2. เพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัยต้นทางให้มีความแหลมคมสามารถต่อยอดการใช้ประโยชน์ได้จริง
 3. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเชิงกระบวนการยื่นขอทุนวิจัยนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย

โดยมีกรอบการดำเนินงานวิจัยสำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ประกอบแนวทางการดำเนินงาน 7 กรอบ ได้แก่
กรอบวิจัยที่ 1 การศึกษาและการสร้างสรรค์การเรียนรู้
กรอบวิจัยที่ 2 การจัดการเกษตรปลอดภัยและการส่งเสริมสุขภาพชุมชน
กรอบวิจัยที่ 3 การบริหารจัดการองค์กรและทรัพยากรชุมชนให้เข้มแข็ง
กรอบวิจัยที่ 4 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนและท่องเที่ยวอื่นๆ
กรอบวิจัยที่ 5 การเพิ่มมูลค่าและผลผลิตทางการเกษตร
กรอบวิจัยที่ 6 การพัฒนานวัตกรรมและส่งเสริมวิสาหกิจในชุมชน
กรอบวิจัยที่ 7 การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ปฏิทินการดำเนินงานตลอดโครงการ
15 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562 ประชาสัมพันธ์ประกาศทุนการสนับสนุนทุนการทำวิจัยของนักศึกษา
4 กุมภาพันธ์ ข 28 กุมภาพันธ์ 2562 เปิดรับใบสมัครขอทุน และรูปเล่มงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
1 – 22 มีนาคม 2562 พิจารณาคัดเลือกรูปเล่มงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ตามกรอบวิจัย
25 มีนาคม 2562 ประกาศผลการพิจารณา
26 – 27 มีนาคม 2562 เบิกจ่ายเงินทุนสนับสนุน (งวดเดียว)
หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีความเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

การส่งรายละเอียดรูปเล่มงามวิจัยฉบับสมบูรณ์

 1. ผู้สนใจสามารถส่งเอกสาร รูปเล่มงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ที่มีรายละเอียดตามข้อมูลข้างต้น
  โดยสำเนา ชุดโครงการ/โครงการละ 3 ชุด
  พร้อมหนังสือนำส่งจากอาจารย์ที่ปรึษา ถึง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตามที่อยู่ด้านล่าง
  จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ในเวลาราชการ
 2. การส่งเอกสาร กรณีมีการส่งด้วยตนเองให้ส่งภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.30 น.
  ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 3. หรือสามารถส่งผ่าน E-mail : saowanit_kae@hotmail.com นางสาวเสาวนิตย์ วิงมูล ภายใน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.30 น.
 4. เอกสารต้นฉบับที่นำส่งมีรายละเอียดครบถ้วนตามเงื่อนไข แต่หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
 5. ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยของผู้ไม่ได้รับทุน โดยจะดำเนินการทำลายข้อเสนอโครงการวิจัย ดังกล่าว
 6. การจ่าหน้าซองหรือส่งเอกสารถึง

  เรียน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
  สถาบันวิจัยและพัฒนา
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
  439 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
  จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

สามารถสอบถามรายละเอียด การสนับสนุนงานวิจัยในชั้นเรียนแก่นักศึกษา ปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 08-5023-8687 นางสาวเสาวนิตย์ วิงมูล E-mail : saowanit_kae@hotmail.com

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

ประชุมเรื่อง การจัดกิจกรรมวัน Open House และ การจัดซื้อหนังสือของปีงบประมาณ 2562

ประชุมเรื่อง การจัดกิจกรรมวัน Open House และ การจัดซื้อหนังสือของปีงบประมาณ 2562

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประชุมเรื่อง การจัดกิจกรรมวัน Open House และ
การจัดซื้อหนังสือของปีงบประมาณ 2562

การ ประชุมเรื่อง การจัดกิจกรรมวัน Open House และ การจัดซื้อหนังสือของปีงบประมาณ 2562
จัดขึ้นในวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมดาวเรือง ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (อาคาร 12 ชั้น 1)

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

Vichakran

วิทยาศาสตร์ ประชุมวางแผนงานบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2561

วิทยาศาสตร์ ประชุมวางแผนงานบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานการประชุมวางแผนงานดำเนินงานบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2561 และ การเสนอของบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องปฏิบัติการสอนเพื่อความเป็นเลิศ 12104