Tag - ผลงานทางวิชาการระดับชาติ

Research2018

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน “การวิจัยและพัฒนาสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน”

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน “การวิจัยและพัฒนาสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน” 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยความร่วมมือระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 “การวิจัยและพัฒนาสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://pharm.kku.ac.th