Tag - ผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นบ้าน

ผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นบ้าน

โครงการอบรมการเพิ่มศักยภาพการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นบ้าน

โครงการอบรมการเพิ่มศักยภาพการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นบ้าน

ผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นบ้าน

        รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมการเพิ่มศักยภาพการผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นบ้านให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน  ซึ่งจัดขึ้นโดยสาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งทอ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ณ โรงแรมพนมพิมาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ให้แก่กลุ่มผู้ผลิตผ้าพื้นบ้านในจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน ๕๐ กลุ่ม  กลุ่มล่ะ ๒ คน ซึ่งได้เรียนเชิญ อาจารย์สนั่น บุญลา ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าทอ จากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ นางสาวเจษฎาภรณ์  รินไธสง นักวิชาการมาตรฐานและนางสาวพิมลมาศ เตียสกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

ผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นบ้าน

ผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นบ้าน

ผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นบ้าน