Tag - ผศ.ดร.สราวุธ แก้วศรี

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา ที่ได้รับ อนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 ท่าน

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา ที่ได้รับ อนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 ท่าน

คณะวิทยาศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา ที่ได้รับ
อนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 ท่าน

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี ศิลาเกษ
(สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ)

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ แก้วศรี
(สาขาพันธุศาสตร์)