Tag - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลินทิพย์ พิมพ์กลัด

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์  วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์โดยการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้อย่างถูกต้องและมั่นใจ

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์

 

การจัดอบรมฯ ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลินทิพย์ พิมพ์กลัด อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ เป็นวิทยากร ในการอบรมในครั้งนี้

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์