Tag - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์  วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์โดยการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้อย่างถูกต้องและมั่นใจ

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์

 

การจัดอบรมฯ ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลินทิพย์ พิมพ์กลัด อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ เป็นวิทยากร ในการอบรมในครั้งนี้

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ”งานประกันคุณภาพการศึกษา”

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ”งานประกันคุณภาพการศึกษา”

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ”งานประกันคุณภาพการศึกษา”

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ”งานประกันคุณภาพการศึกษา”

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ”งานประกันคุณภาพการศึกษา”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร  ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  เป็นประธานในการเปิดโครงการ “งานประกันคุณภาพการศึกษา” ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2560 โดยการจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรให้กับคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 และพัฒนาคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ”งานประกันคุณภาพการศึกษา”

การจัดอบรมฯ ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิราพร ศิรินนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ  เป็นวิทยากร ในการอบรมในครั้งนี้

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ”งานประกันคุณภาพการศึกษา”

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ”งานประกันคุณภาพการศึกษา”

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ”งานประกันคุณภาพการศึกษา”

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ”งานประกันคุณภาพการศึกษา”

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ”งานประกันคุณภาพการศึกษา”

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ”งานประกันคุณภาพการศึกษา”

 

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ”งานประกันคุณภาพการศึกษา”

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ”งานประกันคุณภาพการศึกษา”

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ”งานประกันคุณภาพการศึกษา”

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ”งานประกันคุณภาพการศึกษา”

คณะวิทยาศาสตร์ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560

คณะวิทยาศาสตร์ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2560

คณะวิทยาศาสตร์
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2560

คณะวิทยาศาสตร์ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร  ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดปฐมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมวิชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เมื่อวัน ที่ 24 กรกฎาคม 2560 ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์ได้ตระหนักถึงความสำคัญในด้านระบบการศึกษา ระเบียบข้อบังคับ/กฎเกณฑ์ต่างๆ แนะนำแนวทางในการเรียน การปฏิบัติตนที่ถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งให้รับทราบข้อมูลพื้นฐานต่างๆที่จำเป็นต่อ กระบวนการเรียนการสอน สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องสมุด กิจกรรมและระบบต่างๆ การดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นยังเป็นการแนะนำผู้บริหารและคณาจารย์ในคณะฯ  ให้นักศึกษาใหม่ได้รู้จักอาจารย์ในแต่ละสาขาวิชา

คณะวิทยาศาสตร์ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560

คณะวิทยาศาสตร์ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560

คณะวิทยาศาสตร์ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560

คณะวิทยาศาสตร์ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560

คณะวิทยาศาสตร์ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560

คณะวิทยาศาสตร์ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560

คณะวิทยาศาสตร์ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560

คณะวิทยาศาสตร์ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560

คณะวิทยาศาสตร์ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560

 

การพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ อบรม โครงการพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด

คณะวิทยาศาสตร์ อบรม โครงการพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด

การพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียน ในโครงการห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนที่เข้ารับการอบรม โดยการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 102 คน มีคณาจารย์สาขาวิชา เคมี ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่อง เนื้อเยื่อท่อลำเลียงพืช การแยกของผสมด้วยวิธีการกรอง การสกัดด้วยตัวทำลายและการตกผลึก

การพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

การพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

การพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

การพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

การพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

การพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

การพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

โครงการพัฒนาและบริหารหลักสูตร

คณะวิทยาศาสตร์จัดอบรมโครงการพัฒนาและบริหารหลักสูตร

คณะวิทยาศาสตร์จัดอบรมโครงการพัฒนาและบริหารหลักสูตร

โครงการพัฒนาและบริหารหลักสูตร

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการ “การพัฒนาและบริหารหลักสูตร” ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ในการนี้ได้รับเกียรติจาก

โครงการพัฒนาและบริหารหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร  ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดอมรมฯ กล่าวว่า การเตรียมความพร้อมเรื่องการทวนสอบผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF ให้กับคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ เป็นการสนับสนุน และส่งเสริมให้คณาจารย์มีความรู้ความสามารถประยุกต์วิธีการทวนสอบผลการเรียนรู้และนำไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง

 

โครงการพัฒนาและบริหารหลักสูตร

การอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมหมาย  ปะติตังโข อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เข้าใจวิธีการทวนสอบผลการเรียนรู้และประยุกต์วิธีการทวนสอบผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF

โครงการพัฒนาและบริหารหลักสูตร

โครงการพัฒนาและบริหารหลักสูตร

โครงการพัฒนาและบริหารหลักสูตร

โครงการพัฒนาและบริหารหลักสูตร

คณะวิทยาศาสตร์ร่วมถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา

คณะวิทยาศาสตร์ร่วมถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดอิสาณ จังหวัดบุรีรัมย์

คณะวิทยาศาสตร์ร่วมถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดอิสาณ         จังหวัดบุรีรัมย์

คณะวิทยาศาสตร์ร่วมถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร  ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ นำทีมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ คณาจารย์ บุคลากร พนักงานเจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา ตามโครงการถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ณ วัดอิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

คณะวิทยาศาสตร์ร่วมถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา

คณะวิทยาศาสตร์ร่วมถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา

คณะวิทยาศาสตร์ร่วมถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา

คณะวิทยาศาสตร์ร่วมถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา

อบรมภาวะผู้นำและทักษะการประสานงานนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ภาวะผู้นำและทักษะการประสานงานนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560”

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ภาวะผู้นำและทักษะการประสานงานนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2560”

อบรมภาวะผู้นำและทักษะการประสานงานนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ภาวะผู้นำและทักษะการประสานงานนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2560” ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และหาดทรายทองรีสอร์ท อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาภาวะผู้นำให้แก่ตัวแทนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ พัฒนาทักษะการประสานงานให้แก่ตัวแทนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างความรักและความสามัคคีในหมู่ตัวแทนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ และปฏิบัติตนตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์

อบรมภาวะผู้นำและทักษะการประสานงานนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร  ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดอมรม ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก

อบรมภาวะผู้นำและทักษะการประสานงานนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

อาจารย์สุทธิพงษ์ ประดับวิทย์ อาจารย์พิเศษสาขาวิชาสถิติประยุกต์ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ผู้นำนักศึกษากับกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา การเขียนโครงการและการจัดทำรายงานประเมินโครงการ 

อบรมภาวะผู้นำและทักษะการประสานงานนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ นามวิชา รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผนเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การจัดทำเอกสารการเงิน การเบิกจ่าย และการจัดเก็บหลักฐานการเงิน

อบรมภาวะผู้นำและทักษะการประสานงานนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

อาจารย์ ดร.ภัทรนันท์ ทวดอาจ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ระบบงานสารบรรณ การจัดทำหนังสือภายในและหนังสือภายนอก

อบรมภาวะผู้นำและทักษะการประสานงานนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

อาจารย์นฤมล จิตต์หาญ หัวหน้าสาขาวิชานาฏศิลป์เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การประกันคุณภาพการศึกษา”

อบรมภาวะผู้นำและทักษะการประสานงานนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

อบรมภาวะผู้นำและทักษะการประสานงานนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์