Tag - ผู้ได้รับรางวัล

ประกาศผู้ได้รับรางวัล การแข่งขันทักษะวิชาการด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ประกาศผู้ได้รับรางวัล การแข่งขันทักษะวิชาการด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ประกาศผู้ได้รับรางวัล การแข่งขันทักษะวิชาการด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรับรางวัล ในการแข่งขันทักษะวิชาการด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จัดโดยสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และผู้บริหารจากคณะวิทยาศาสตร์
มอบรางวัลและร่วมแสดงความยินดี ผู้ที่ได้รับรางวัลได้แก่

รางวัลชนะเลิศ คือ นางสาวกมลชนก โลกนิยม จากโรงเรียนสุรวิทยาคาร
ได้คะแนน 83 คะแนน ได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล 4,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 คือ นางสาวชัญญานุช วันนิจ จากโรงเรียนกระสังพิทยาคม
ได้คะแนน 81 คะแนน ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 2,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 คือ นายศิลากานต์ ขุนนอก จากโรงเรียนนางรอง
ได้คะแนน 80 คะแนน ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 1,000 บาท
รางวัลชมเชย ผู้ที่มีคะแนนสอบมากกว่าหรือเท่ากับ 70 คะแนนขึ้นไป
ได้รับเกียรติบัตร ซึ่งส่งมอบไปยังอาจารย์ผู้ควบคุมแต่ละโรงเรียนทางไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/