Tag - พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความผูกพันต่อองค์กร

พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความผูกพันต่อองค์กร ครั้งที่ 2

พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความผูกพันต่อองค์กร ครั้งที่ 2

โครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความผูกพันต่อองค์กร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความผูกพันต่อองค์กร” พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความผูกพันต่อองค์กร ครั้งที่ 2 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความผูกพันต่อองค์กร ด้วยการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยวิทยากร อาจารย์วิศรุต ศรีแก้ว สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ระยะเวลาอาทิตย์ละ 1 วัน ระหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 – 24 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมทานตะวัน ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (อาคาร 12 ชั้น 1)

พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความผูกพันต่อองค์กร ครั้งที่ 1

พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความผูกพันต่อองค์กร ครั้งที่ 1

โครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความผูกพันต่อองค์กร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความผูกพันต่อองค์กร” พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความผูกพันต่อองค์กร ครั้งที่ 1 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความผูกพันต่อองค์กร ด้วยการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยวิทยากร อาจารย์วิศรุต ศรีแก้ว สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ระยะเวลาอาทิตย์ละ 1 วัน ระหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 – 24 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมทานตะวัน ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (อาคาร 12 ชั้น 1)

โครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความผูกพันต่อองค์กร

โครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความผูกพันต่อองค์กร

โครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความผูกพันต่อองค์กร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความผูกพันต่อองค์กร” ให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความผูกพันต่อองค์กร ด้วยการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยวิทยากร อาจารย์วิศรุต ศรีแก้ว สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ระยะเวลาอาทิตย์ละ 1 วัน ระหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 – 24 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมทานตะวัน ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (อาคาร 12 ชั้น 1) [Show slideshow]